ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP : SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

ENTERPRISE TRAINING: DONG NAI DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

Thursday, February 23, 2012

LESSON02: DATABASE STRUCTURE, LOGIN, ROLES, DATABASE USERS, AUTHENTICATION

BÀI TẬP: Mở SQL Server Management Studio
 • Bài tập 01: Hiểu về cách tạo tài khoản SQL Server mới
  • Đăng nhập SQL Server ở chế độ Windows Authentication
  • Vào tab Security | Logins
  • Click phải | Add New Login | chọn RadioButton SQL Server Authentication
  • Đặt  tên là SQLAccount và password là 1111
  • Chọn biểu tượng Disconnect SQL Server
  • Chọn biểu tượng Connect SQL Server và đăng nhập với SQL Server Authentication
  • Nhập user name là SQLAccount và password là 1111
  • Nếu không thành công vui lòng xét lại password
 • Bài tập 02: Hiểu về cách thêm tài khoản của hệ điều hành vào SQL Server
  • Vào Start | mở control panel
  • Chọn Administrator Tools
  • Chọn
   • Computer Management | Local Users and Groups (XP, win2003)
   • Users Accounts (Vista / win7)
  • Tạo mới tài khoản Windows tên là WindowAccount, Password là 1111
  • Quay lại SQL Server và đăng nhập ở chế độ Windows Authentication
  • Vào tab Security | Logins
   • Click phải | Add New Login | chọn RadioButton Windows Authentication
   • Tên là TênServer\ WindowAccount
  • Log off OS và đăng nhập lại OS với tài khoản WindowAccount
  • Mở SQL Server và đăng nhập ở chế độ Windows Authentication
 • Bài Tập 3 : Đăng nhập sql server bằng Windown Authentication(Administrator)
  • Tới tab Secure/Logins
  • Right click/add new login /check vào option Authentication
  • Tên là mily và password là 111
  • Thử đăng nhập với Mily
ü      Click vào Disconect Sql Server
ü      Click vào  Button connect và login với Sql server Authentication
ü      Tiếp tục với tên là Mily và Password là 111
ü      Tạo Database mới và đặt tên là Onlineshopping
  • Tới Security của Onlineshopping
ü      Chọn tab Users/double click trên dbo
ü      Chọn Mily là database Owner hoặc không
 • Bài tập 4 : Hiểu như thế nào về thêm Dbcreator cho tài khoản Windown và database Owner?
o       Đăng nhập Windown với tài khoản Administrator sau đó tới Control Panel
o       Chọn Administrator tool
o       Chọn
ü      Computer management /local users and group (xp,win 2003)
ü      User acounts(vista/windowns7)
o       Tạo mới tài khoản Windown là Sily và Password là 1111
o       Quay trở lại Sql server
o       Tới Security/logins
o       Click phải/add new login
ü      Khai báo tên login là Windown Acount Servername/Sily
ü      Trong Server Role chọn vào Optinon Dbcreator
o       Logoff Os và Login Os là Sily
o       Mở Sql Management Studio
ü      Đăng nhập Sql Server băng Windowns Authentication
ü      Thử tạo Database mới và đặt tên là Onlineshoppingdb
o       Logoff Os và Logon Os là Administrator
o       Tới Onlineshoppingdb’security
ü      Chọn tab Users/double click vào Dbo
ü      Check Servername\Sily là Database Owner hoặc không?
 • Bài tập 5 : Hiểu về tài khoản Windown không thể tạo Database
o       Logoff Os và Log In Os với tài khoản Administrator
o       Login Sql Server với Windown Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính của tài khoản Servername\Sily
o       Trong Server Roles,check bỏ Option Dbcreator
o       Logoff Os và Login Os bằng tài khoản Sily
o       Mở Sql Server Management Studio
ü      Thử tạo Database mới với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Phải chắc rằng lỗi được ném ra,bởi vì User không được phân quyền để tạo database
 • Bài Tập 6 : Hiểu về tài khoản Windown không thể tạo Database
o       Logoff Os và Login Sql Server bằng Windown Authentication như Administrator ,chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Server Role,check bỏ Option Dbcreator
o       Logoff hoặc Disconect Sql Server
o       Login hoặc Connect Sql Server là Mily
ü      Thử tạo Database mới với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Phải chắc rằng lỗi được ném ra,bởi vì User không được phân quyền tạo Database
·         Bài Tập 6: Hiểu thế nào về chỉ định tài khoản Sql Server tới Database(Database User)?và hiểu về Login có thể tạo mới Login khác
o       Login Sql Server bằng Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Server Role chọn vào Option Securityadmin
o       Logoff hoặc Disconect Sql Server
o       Login hoặc Connect Sql Server bằng Sql Server Authentication như là Mily
ü      Thử tạo mới Login với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Trên User Mapping Table
ü      Nhìn hộp thoại cảnh báo cho Onlineshippingdb (Created By Mily)
ü      Check vào Onlineshopping
ü      Nhấn button ok (sau khi tạo thành công)
ü      Chọn Onlineshoppingdb/Security/Users
ü      Chắc rằng bạn có thể thấy User này Login trên đó
·         Bài Tập 7: hiểu về trạng thái Login
o       Login Sql Server bằng Windown Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Status Tab
ü      Phân quyền kết nối Database Engine
ü      Check vào Option Deny
ü      Nhấn Button Ok
o       Logoff Sql Server bằng Administrator và thử Login là Mily và nhìn Error
o       Logoff Sql Server bằng Mily và Login Sql Server băng Windown Authentication là Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Status Tab
ü      Phân quyền kết nối tới Database Engine
ü      Check vào Option Grant
ü      Nhấn Button Ok
o       Logoff Sql Server bằng Administrator và thử Login Sql Server bằng Sql Server Authentication là Mily và xem chuyện gì xảy ra?
·         Bài Tập 8: ngăn chặn tài khoản Login như thế nào ,ai không thể tạo tài khoản Login khác
o       Logoff Sql Server bằng Mily và Login Sql Server bằng Windown Authentication là Administrator lần nữa
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản Mily
o       Trong Server Role,bỏ chọn Option Securityadmin
o       Logoff Sql Server và Login Sql Server bằng Sql Server Authentication là tài khoản Mily
ü      Thử tạo mới Login với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Nhấn nút Ok
ü      Phải chắc rằng Error được ném ra,bởi vì User không được phân quyên tạo ra Login
·         Bài Tập 9: không cho phép User kết nối Sql Server bằng Sql Server Authentication
o       Login là Administrator nếu bạn đã Login User khác
o       Chọn Server Name trên đối tượng Explorer Windown
o       Click phải | Properties
o       trong Tab Security | Server Authentication
o       Check chọn chế độ Windown Authentication
o       Nhấn nút Ok
o       Logoff hoặc Disconect tài khoản Administrator
o       Restar Sql Server Engine
o       Login hoặc Conect Sql Server bằng Sql Server Authentication
o       Kiểm tra xem chuyện gì xảy ra