ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP : SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

ENTERPRISE TRAINING: DONG NAI DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

Friday, February 24, 2012

LESSON 02 : SHAREPOINT SITE AND TYPES OF SITE

Exercise 01: Cách tạo Top-Level sites bằng Publishing
·        Đăng nhập Administrator  vào Central Administrator Site
·        Click vào link  Application Management
·        Click vào Create or extend Web application
·        Tiếp tục click Create a new Web application
·        Cung cấp 1 số thông tin yêu cầu cho Web Application
·        Ngay sau khi tạo xong Web Application click Create Site Collection hoặc quay về Application Management Create site collection
·        Chọn Publishing | Collaboration Portal
·        Cung cấp thông tin cho tên site(Title ) và mô tả (Description)
·        Chọn url là / (Top-Level sites đầu tiên)
·        Điền Username là tài khoản trong hệ điều hành/OK
Exercise 02: Cách tạo Top-Level sites bằng Collaboration
·        Click vào link  Application Management
·        Click vào Create or extend Web application
·        Tiếp tục click Create a new Web application
·        Cung cấp 1 số thông tin yêu cầu cho Web Application
·        Ngay sau khi tạo xong Web Application click Create Site Collection hoặc quay về Application Management Create site collection
·        Chọn Collaboration | Team Site
·        Cung cấp thông tin cho tên site(Title ) và mô tả (Description)
·        Chọn url là / sites/TeamSite(Top-Level sites tiếp theo)
·        Điền Username là tài khoản trong hệ điều hành/OK
·        name là tài khoản trong hệ điều hành/OK
·        mở Browser bằng cách click vào link dưới của Teamsite vừa mới tạo để tạo subsite
Giao diện TeamSite như sau
Exercise 03: Cách tạo Sub site
·        mở site là TeamSite
·        Click trên
o       Link “Sites” ở menu bên trái
                      

§        Click vào link “Create”
                 
§        Trên webpage
§        Click vào link Sites and Workspaces
                        
§        Title là CompanyMeeting
§        DescriptionCompany Meeting
§        URL: CompanyMeeting
§        Meeting | Basic Meeting Workspace

             §        Click Create
Exercise 04: Cách thay đổi title and description của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings

·        Trên Look and Feel
o       Click trên “Title, description, and icon
o       Thay đổi title thành “Sourcecodedotnet”
o       Description,url … như hình dưới

Exercise 05: Cách thay đổi theme của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click trên “Site theme
                    
o       Chọn simple hoặc Classic

o       Click Apply và thấy theme thay đổi
Exercise 06: Cách thay đổi theme của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Top link bar link
                    
o       Click new link
                    

o       Khai báo URL và Description như dưới :

o       Thêm một Top link nữa là link đến website của bạn
o       Thay đổi thứ tự website của bạn lên trước huukhang.com 

o       Click OK thấy vị trí Top menu thay đổi
Exercise 07: Cách thêm link vào bên trái của website
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Quick Launch link
                    

o       Thêm mới new heading tên về  huukhang.com
                     

Điền thông tin

o       Add new link  và chọn Informatics Solutions (huukhang.com)


§        Web address: huukhang.com
§        Description: Informatics Solutions
            

o       Add new link  và chọn Informatics Solutions (huukhang.com)
§        Web address: huukhang.com/sendtofriend.aspx
§        Description: Send Informatics Solutions to your friends
o       Thay đổi thứ tự của menu item

§        Di chuyển Send Informatics Solutions to your friends lên trước Informatics Solutions

o       Click OK thấy được sự thay đổi này
Exercise 08: Cách thêm top link vào Publishing Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Publishing  Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Navigation link
                    

o       Định nghĩa 1 Heading (Add  Heading)
o       Title : Custom Navigation và điền 1 số thông tin nếu cần thiết/OK
  

o       Chọn Custom Navigation/Add Link

o       Title : huukhang.com , URL : http://huukhang.com....

o       Chọn Custom Navigation/Add Link
o       Title : sourcecodedotnet
o       Thay đổi vị trí menu item trong Custom Navigation
§        Di chuyển sourcecodedotnet lên trước huukhang.com (chọn sourcecodedotnet nhấn Move Up/OK)

Exercise 09: Cách hiển thị lên TreeView vào  Team Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Tree view link
                    

o       Check on “Enable Tree View”


Exercise 10: Cách ẩn TreeView trong  Team Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Tree view link
o       Check of “Enable Tree View” giao diện trang home như sau
                     

Exercise 11: Cách Export Site thành file stp
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Save site as template  link
                    

§        FileName : Custom
§        Template Name : Custom SharePoint Site
§        Description : Custom SharePoint Site created by quoc hung
§        Check on : Include Content

o       Click OK và Custom.stp được lưu vào Gallaries
Exercise 12: Nơi lưu giữ file stp trong sharepoint
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Gallaries
o       Click vào Site templates link
                   

o       Bạn có thể download

Exercise 13: cách sử dụng file .stp đã được lưu trong máy tính
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Gallaries
o       Click vào Site templates link
o       Click vào hyper link Upload và chọn Custom.stp

Exercise 14: cách tạo site dựa trên template file của bạn
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên 
o       Link  “ Site “ ở menu bên trái
§        Click vào link “Create”
§        Trên web pages
§        Click chọn link “Site and workspaces”
o       Hoặc click  Link  “Site Actions” | Create“
§        Trên web pages
§        Click chọn link “Site and workspaces”
·        Title : My Tempate Site
·        Description: My Tempate Site
·        URL: MyTempateSite
·        Select a template : Custom | Custom SharePoint Site

·        Click Create sẽ thấy site mới với template của bạn
Exercise 15: cách xóa sub site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Chọn Sites | Sub Site của ban
·        Trên sub site của bạn

§        Click trên  “ Site Actions | Site Settings | Site Administrator“
§        Click vào link “Delete this site”
                                

o       Nhấn Delete | Chọn OK để xóa

Exercise 16: cách Restore sub site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên link “  Recycle Bin
         

·        Thấy tên site mới vừa xóa
·        Nếu tồn tại,chọn site đã bị xóa và click vào biểu tượng Restore