ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP : SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

ENTERPRISE TRAINING: DONG NAI DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LỚP SHAREPOINT WORKFLOW VÀ KIẾN TRÚC SHAREPOINT

PHOTOS OF SHAREPOINT WORKFLOW AND ARCHITECTURE CLASS.

Sunday, March 4, 2012

Trouble 1: Trying to use an SPWeb object that has been closed or disposed and is no longer valid


This code is error

Private void GetData()
{
    using (SPWeb ospWeb = SPContext.Current.Web)
     {
           //code here
     }
}

Replace code  here

Private void GetData()
{
     using(SPSite spSite=new SPSite(SPContext.Current.Web.Url))
     {
          using (SPWeb spWeb = spSite.OpenWeb())
            {
              //code here
            }
    }
}

Trouble 2: Increate execution Timeout Issue for sharepoint 2007 and 2010


Default timeout of SharePoint is 6 minutes (360 seconds)

Solution:

Find to path to open file web.config
Sharepoint 2007
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS
Sharepoint 2010
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS
Open file: web.config

Sample Web.Config

Sharepoint 2007: edit 360 (6 second) to 7 or 8 seconds …

<system.web>
    <compilation batch="false" batchTimeout="600" maxBatchSize="10000" maxBatchGeneratedFileSize="10000" />
    <httpHandlers>
      <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory, System.Web, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
    </httpHandlers>
    <customErrors mode="On" />
<httpRuntime executionTimeout="360" />
    <globalization fileEncoding="utf-8" />
  </system.web>

Sharepoint 2010: edit 360 (6 second) to 7 or 8 seconds …

<system.web>
    <compilation batch="false" batchTimeout="600" maxBatchSize="10000" maxBatchGeneratedFileSize="10000" />
    <customErrors mode="On" />
    <httpRuntime executionTimeout="360" />
    <globalization fileEncoding="utf-8" />
  </system.web>

Trouble 3: If you have permission, you can use this page to temporarily close Web Parts or remove personal settings. For more information, contact your site administrator


Step 1: After add web part, you click button Export …
Step 2: Appear error below
Step 3: Because permission of system, you can edit “trust level” in file web.config with path to port contain your web application (Ex: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80)
Step 4: Find “trust level” and change “WSS_Minimal” to “Full” and save file.

Trouble 4: Display Save Site As Template in sharepoint 2010


Step 1: Open your site | Click Site Action | Site Setting
Step 2: You want to Save site as template, but you don’t see it in categories Site Action
Step 3: It is easy, click to Manage site features
Step 4: find feature Sharepoint Server Publishing and Deactive it
Step 5: Click Deactive this feature
Step 6: Now,  you can see Save site as template link

Trouble 5: The list cannot be displayed in Datasheet view


Error 1
Or Error 2
Solution: download component at here and setup it
Choose your list and click tab List then click Ribbon Button “DataSheet View”
Result as

Trouble 6: Error occurred in deployment step ‘Recycle IIS Application Pool’


When deploy webpart, you see error follow as:
Solution:
Open central admin | Application management | click to Change site collection administrators
You see administrator is quochung and admin, but current have not user quochung, administrator is available, so can change any user to administrator
Change admin to administrator for site collection administrator.

Feature 1: Trouble with large list


Step 1: Open your site | Click Site Actions | View All Site Content
Step 2: Choose your list and click to it
Step 3: Click to tab List | choose List Setting
Step 4: You see: If number record of list display on View is 3300, Warning this number approach to 5000. If number item is over 5000 on list view, what is happen? => you can’t Filter, group, … So List can contain 50.000.000 items and view can contain over 5000 items to 50.000.000 similar List but you can’t manipulate on view. Moreover, you can’t save as template or save sub site .

Feature 2: How to solve trouble with large list


In this article, you will know how to work with large list

Step 1: Open your web application and login with normal user | choose your list with number item > 5000 Items, you see message below
Step 2: Click tab list | List Settings
Step 3: Warning when number item over 5000 items
Step 4: Login with administrator and click your list, you see sharepoint  view  is normal
Step 5: Click Site Settings | Save site as template, you can choose checkbox Include content and can Filter when data only 5069
Step 6: Similar login with normal user, click Site Settings | Save site as template, you can’t choose checkbox Include content and can Filter when data only 5069
Step 7: Go to Central admin | Application Management
Step 8: In categories Web Application | click “Manage web applications”
Step 9: Choose  your Web App
Step 10: Click General Settings | Resource Throttling
Step 11: you see default below
Step 12: Change number in TextBox
Step 13: Login again with normal user
Step 14: Result, Sharepoint View is normal
Step 15: You will see warning but normal can Save site as template, Filter …
Step 16: Result, normal user can check to checkbox “Include Content”

Feature 3: Inline Editing on sharepoint 2010


Step 1: Open Your Web Application | On your list, choose view and modify your view
Step 2: in Inline Editing, check to Allow inline editing
Step 3: Result as, continue click to Icon edit below
Step 4: Edit content
Step 5: Result as

Feature 4: Working with metadata trong sharepoint server 2010


Managed metadata là tập hợp các khái niệm mà bạn định nghĩa và sử dụng như một thuộc tính trên các item trong SharePoint Server 2010.
Mục đích khi sử dụng metadata:
·      Quản lý nội dung – chẳng hạn xác định tài liệu đã hết hạn hoặc di chuyển chúng đến các nơi lưu trữ theo các chính sách về quản trị nội dung.
·         Tìm kiếm nội dung.
Cấu Trúc của một term Store:

Thực Hiện :
Bước 1 : Tạo một custom list  giả sử dùng để lưu danh sách đơn đặt hàng
Bước 2 : Add một Managed Metadata column đặt tên là Sales Order Status trên list
Chọn  “Customize your  term set”  để tạo mới một term đặt tên là Sales Order Status . Sau khi tạo xong nó sẽ hiển thị trong danh sách các term có sẳn để sử dụng ở bất kỳ nơi nào trên site Collection.
Lưu ý  cá nhân : Khi sử dụng trên Win 7 khi chọn “Customize your term set” nếu có phát sinh thông báo lỗi  hoặc dịch vụ Managed Metadata không thể kích hoạt điều này chứng tỏ máy bạn chưa cài đặt bản update cho sharepoint. Hãy tìm và down load bản patch sauWindows6.1-KB976462-v2-x64.msu tiến hành restart lại máy. Sau đó vào Central Administration à Application Management àManage Service Application à tìm đến mục Managed Metadata Service click chọn properties và check như hình minh họa
Bước 4 : Thêm item vào list . Nhấn vào New Item và form sẽ hiện ra như sau
Thử gõ vào ô Sales Order Status và lưu lại . Một báo lỗi sẽ xuất hiện như sau
Click vào nút gần textbox Sales Order Status
Nó sẽ hiện ra một form dialog cho phép bạn qui định một danh sách các giá trị phù hợp với list này
Nhấn Add New Item để thêm mới một giá trị
Save item vừa thêm vào
Tình Huống
Chúng ta có một list hoặc library để lưu danh sách đơn đặt hàng . Danh sách này được đặt trên nhiều site collection . Mục tiêu của chúng ta là quản lí metadata cho các danh sách này một cách tập trung.
Giả sử tôi có 2 site collection:
Bước 1 : Tạo một custom list trên cả 2 site collection
Bước 2 : Vào Administration à Application Management à Manage service applications chọn Managed Meatadata Service
Kết quả sẽ hiển thị như sau
Nếu xuất hiện thông báo màu đỏ thì hãy cập nhật bản update như đã trình bày ở phần trên
Tiến hành tạo Group chứa term set cho list mình vừa tạo
Sau khi tạo group bạn có thể chọn tài khoản nào có thể quản lí group này
Tiếp theo tạo term set cho group vừa tạo bằng cách chọn New Term Set , ở đây tôi đặt tên là Customer Sales order
Sau đó tiến hành tạo term cho term set đó bằng cách chọn Create  term
Sau khi tạo tôi được kết quả như sau
Tại category Submission Policy có 2 tùy chọn là Closed và Open
·         Closed : Chỉ có người quản lí metadata mới có quyền thêm vào các term
·         Open : Người dùng có quyền thêm vào term thông qua tagging
Sau khi tạo xong ta truy cập vào custom list đã tạo ở bước 1 ở 2 site collection
Tiến hành add column managed metadata vào 2 list trên , ở đây tôi đặt tên là Sales Order Status , tại đây ta thấy term set mình vừa tạo ở central administration hiện ra trong danh sách như sau :

Chọn term set đó và OK
Thử thêm item vào 2 list trên
Social Tagging
Trên thực tế, Social Tagging là một phần của dịch vụ Managed Metadata Service (MMS).
Tagging trở thành một trong những khái niệm quan trọng nhất trong việc xây dựng các phân loại trong Sharepoint 2010
Có Thể Tagg những gì ?
  • List Items
  • Documents
  • Pages
  • External pages
Điều này có nghĩa là mọi thứ có URL đều có thể được tagg
v  Tag một list item hoặc một document
Hầu như mọi thứ đều có sẳn trong built-in list , mặc định đó là cột “Manage Keywords ” khi bạn điền keyword vào nó sẽ hiển thị cho bạn một danh sách các gợi ý . Khi nhân enter nếu keyword đó không tồn tại trong danh sách quản lí keyword thì nó sẽ được tự động thêm vào.
Tạo một Document Library tôi đặt tên là CompanyDocument
Chọn Library Setting à Enterprise Metadata and Keywords Settings đánh dấu check vào 2 lựa chọn trên
Click chọn Tag&Notes hoặc chọn Edit Properties để thêm các keyword cho document vừa upload
Tag and Note một Sharepoint Page
Để tag một sharepoint page bạn chỉ cần click “Tag&Note ” trên thanh Ribbon nó sẽ mở ra hộp thoại sau :
          
Những tag này sẽ được tổ chức tại một khu vực lưu trữ tag mà bạn có thể gọi bằng thuật ngữ tag cloud (đám mây tag) trên trang Profilecủa user để cho phép tìm kiếm thông tin về user đó.
Tham khảo