Sunday, February 26, 2012

LESSON 03: SHAREPOINT LIST AND DATA TYPES


Objectives:
ü     Hiểu về khái niệm Database, SharePoint List VS Table in SQL server
ü     SharePoint Template và các loại SharePoint List
ü     SharePoint  Custom và kiểu dữ liệu và Column Name
ü     Thêm, xóa, sửa các phần tử trong  SharePoint  List

Exercise: Có 2 site là Publishing site và Team site
Exercise 01 : Tạo mới 1 SharePoint List
·        Mở Top-Level site mặc định của SharePoint
               
·        Click vào link sau :
o       “View All Site Content” hoặc List Type | Create Link
o       Site Action | Create Link
·        Trên Communication category
o       Chọn link “Contact”
                          

o       Nhập vào tên List là MyContacts
o       Nhập vào Description là My Friend Contacts
o       Check on là Yes trong option “Display on Quick Launch”
                         

·        Click chọn nút “Create”
Exercise 02 : Cấu hình SharePoint List
·        Để xem MyContacts List
o       Click vào “View All Site Content” ở menu bên trái
o       Hoặc Click trên Quick Launch
·        Click vào MyContacts:
o    Settings | List Settings
                   

o        General Settings | Title,Description and navigation
                           
§        Trong hộp thoại Name
·        Thay đổi MyContacts to “My Contacts”
§        Trong hộp thoại Description
·        Thay đổi My Friend Contacts to “Friend Contacts”
·        Check vào no option cho “Display on Quick Launch”
o       Click Save
                           

Exercise 03 : Lặp lại 3 lần việc tạo mới các phần tử
·        Để xem MyContacts List
o       Click vào “View All Site Content” ở menu bên trái
o       Hoặc Click trên Quick Launch
·        Click vào List MyContacts:
o       Click New Link | New Item
o       Nhập vào các thông tin cho LastName, FirstName, Company…
o       Click OK
                          
Exercise 04 : Thay đổi phần tử trong sharepoint List
·        Click vào List MyContacts:
·        Click vào item Last Name | chọn Edit Item
               

o       Thay đổi thông tin:
§        LastName, FirstName, Company, Business Phone, web page
o       Click OK
Exercise 05 : Nhập item vào sharepoint List với tài khoản khác
·        Bạn phải có tài khoản của hệ điều hành
o       Thêm tài khoản(quochung) vào website
§        Click vào link “People and Groups”
§        Click vào link “Site Members”
§        Click New | Add User
                                      

§        Nhập vào tên tài khoản (quochung)
§        Chọn option | check vào Full Control
                                       

o       Thêm tài khoản(quochung) vào website
§        Log off tài khoản quản trị
                                       

·        Log in với user name và password vừa thêm vào website (quochung)
·        Mở lại web browser và truy cập vào website của bạn
              
·        Chọn  List “My Contacts”
·        Click vào “Last Name” | chọn Edit Item
·        Thay đổi thông tin : Last Name, First Name
·        Nhấn OK
·        Chọn List “My Contacts”
o       Views | Modify this view
                           

o       Check vào columns Created, Created By, Modified, Modified By
                         
·        Chọn List “My Contacts” sẽ thấy
o       Thông tin được thay đổi
                           
Exercise 06: Lưu sharepoint List thành Template
·        Chọn bất kỳ Sharepoint List nào | Settings
·        List Settings | Permissions and management
o       Click vào link “Save list as template”
                           

§        Nhập tên template : MyTemplate
§        Nhập decription: This is My Template
§        Check vào option “Include Content”
                                       
·        Nhấn Ok
·        Để thấy được template vừa lưu với 2 cách:
o       Đi đến link “list template galary”
                           

o       Click home | Site Action | Modify All Site Settings | List Templates
o       Bạn có thể download template này về máy tính và upload tới 1 sharepoint site khác
                          

                          

Exercise 07 : Tìm hiểu về Tracking List
·        Click vào link sau :
o       “View All Site Content” hoặc List Type | Create Link
o       Site Action | Create Link
·        Trên Communication category
o       Chọn link “MyTemplate”
                           

o       Nhập vào tên List là MyTemplateList
o       Nhập vào Description là My Template List
o       Check on là Yes trong option “Display on Quick Launch”
·        Click chọn nút “Create”
                

Exercise 08 : làm việc với Custom List
·        Click vào link sau :
o       “View All Site Content” hoặc List Type | Create Link
o       Site Action | Create Link
·        Trên Communication category
o       Chọn link “Custom List”
                          

o       Nhập vào tên List là Employees
o       Nhập vào Description là Employees List
o       Check on là Yes trong option “Display on Quick Launch”
·        Click chọn nút “Create”
               

Exercise 09 : Thay đổi tiêu đề của column
·        Chọn Employees List
·        Settings | List Settings
               

·        Trên Columns
o       Click vào Title
                          

o       Thay đổi Titlte thành Job Title
o       Maximum number của ký tự là 50
o       Nhấn OK
                                               
·        Click vào Create Column
               

o       Column Name : FirstName
o       Check Yes cho ‘Require that this columns contains infomation’
o       Single line of text | Maximum number là 30
                          
                          
                          
·        Click vào Create Column
o       Column Name : LastName
o       Check Yes cho ‘Require that this columns contains infomation’
o       Single line of text | Maximum number là 30
·        Nhấn OK
Exercise 10 : Tiếp tục với Employees List
·        Settings | List Settings |
·        Click vào Create Column
o       Column Name : DateOfBirth
o       Date and Time | Date Only
o       Nhấn OK
                          
                          

·        Click vào Create Column
o       Column Name : Gender
o       Choice option | chọn RadioButtons (Male and Female)
o       Nhấn OK
                          
                         

·        Click vào Create Column
o       Column Name : MaritalStatus
o       Choice option | chọn DropDownList (Single, Married, Other)
o       Nhấn OK

·        Click vào Create Column
o       Column Name : OrderInFamily
o       Number option | Min (1), Max (20), decimal Places (0)
o       Nhấn OK
                         

Exercise 11 : Trở về Top–Level Site
·        Click vào 1 trong những link sau :
o       “View All Site Content” hoặc List Type | Create Link
o       Site Action | Create Link
·        Trên Communication category
o       Chọn link “MyTemplate”
§        Nhập vào tên List là RelationWebSites
§        Nhập vào Description là Sites of  Vietnam
§        Check on là Yes trong option “Display on Quick Launch”
o       Click chọn nút “Create”
·        Nhập 1 vài Item vào List RelationWebSites
Exercise 12 : Tạo 1 List mới
·        Click vào link sau :
o       Site Action | Create Link
·        Trên Libraries | Picture Library
             

·        Nhập tên là Photos
·        Nhấn OK
              

·        Chọn List Photos
·        Upload 1 vài images
               


Exercise 13 : Tiếp tục với Employees List
·        Settings | List Settings |
·        Click vào Create Column
o       Column Name : Photo
o       Hyperlink or Picture | Picture
                          

·        Click vào Create Column
o       Column Name : Website
o       Hyperlink or Picture | Hyperlink
                          

Exercise 14 : Tiếp tục với Employees List
·        Chọn Employees List
·        New Link | Add Item
o       Nhập thông tin của Employee
o       Tại cột Photo
o       Nhập URL đến images trên internet là : (tùy bạn)
                         
·        New Link | Add Item
o       Nhập thông tin của Employee
o       Tại cột Photo
o       Nhập URL là : /Photos/yourimage.gif
·        Nhấn OK


0 comments:

Post a Comment