Friday, February 24, 2012

LESSON 02 : SHAREPOINT SITE AND TYPES OF SITE

Exercise 01: Cách tạo Top-Level sites bằng Publishing
·        Đăng nhập Administrator  vào Central Administrator Site
·        Click vào link  Application Management
·        Click vào Create or extend Web application
·        Tiếp tục click Create a new Web application
·        Cung cấp 1 số thông tin yêu cầu cho Web Application
·        Ngay sau khi tạo xong Web Application click Create Site Collection hoặc quay về Application Management Create site collection
·        Chọn Publishing | Collaboration Portal
·        Cung cấp thông tin cho tên site(Title ) và mô tả (Description)
·        Chọn url là / (Top-Level sites đầu tiên)
·        Điền Username là tài khoản trong hệ điều hành/OK
Exercise 02: Cách tạo Top-Level sites bằng Collaboration
·        Click vào link  Application Management
·        Click vào Create or extend Web application
·        Tiếp tục click Create a new Web application
·        Cung cấp 1 số thông tin yêu cầu cho Web Application
·        Ngay sau khi tạo xong Web Application click Create Site Collection hoặc quay về Application Management Create site collection
·        Chọn Collaboration | Team Site
·        Cung cấp thông tin cho tên site(Title ) và mô tả (Description)
·        Chọn url là / sites/TeamSite(Top-Level sites tiếp theo)
·        Điền Username là tài khoản trong hệ điều hành/OK
·        name là tài khoản trong hệ điều hành/OK
·        mở Browser bằng cách click vào link dưới của Teamsite vừa mới tạo để tạo subsite
Giao diện TeamSite như sau
Exercise 03: Cách tạo Sub site
·        mở site là TeamSite
·        Click trên
o       Link “Sites” ở menu bên trái
                      

§        Click vào link “Create”
                 
§        Trên webpage
§        Click vào link Sites and Workspaces
                        
§        Title là CompanyMeeting
§        DescriptionCompany Meeting
§        URL: CompanyMeeting
§        Meeting | Basic Meeting Workspace

             §        Click Create
Exercise 04: Cách thay đổi title and description của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings

·        Trên Look and Feel
o       Click trên “Title, description, and icon
o       Thay đổi title thành “Sourcecodedotnet”
o       Description,url … như hình dưới

Exercise 05: Cách thay đổi theme của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click trên “Site theme
                    
o       Chọn simple hoặc Classic

o       Click Apply và thấy theme thay đổi
Exercise 06: Cách thay đổi theme của site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Top link bar link
                    
o       Click new link
                    

o       Khai báo URL và Description như dưới :

o       Thêm một Top link nữa là link đến website của bạn
o       Thay đổi thứ tự website của bạn lên trước huukhang.com 

o       Click OK thấy vị trí Top menu thay đổi
Exercise 07: Cách thêm link vào bên trái của website
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Quick Launch link
                    

o       Thêm mới new heading tên về  huukhang.com
                     

Điền thông tin

o       Add new link  và chọn Informatics Solutions (huukhang.com)


§        Web address: huukhang.com
§        Description: Informatics Solutions
            

o       Add new link  và chọn Informatics Solutions (huukhang.com)
§        Web address: huukhang.com/sendtofriend.aspx
§        Description: Send Informatics Solutions to your friends
o       Thay đổi thứ tự của menu item

§        Di chuyển Send Informatics Solutions to your friends lên trước Informatics Solutions

o       Click OK thấy được sự thay đổi này
Exercise 08: Cách thêm top link vào Publishing Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Publishing  Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Navigation link
                    

o       Định nghĩa 1 Heading (Add  Heading)
o       Title : Custom Navigation và điền 1 số thông tin nếu cần thiết/OK
  

o       Chọn Custom Navigation/Add Link

o       Title : huukhang.com , URL : http://huukhang.com....

o       Chọn Custom Navigation/Add Link
o       Title : sourcecodedotnet
o       Thay đổi vị trí menu item trong Custom Navigation
§        Di chuyển sourcecodedotnet lên trước huukhang.com (chọn sourcecodedotnet nhấn Move Up/OK)

Exercise 09: Cách hiển thị lên TreeView vào  Team Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Tree view link
                    

o       Check on “Enable Tree View”


Exercise 10: Cách ẩn TreeView trong  Team Site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Tree view link
o       Check of “Enable Tree View” giao diện trang home như sau
                     

Exercise 11: Cách Export Site thành file stp
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Look and Feel
o       Click vào Save site as template  link
                    

§        FileName : Custom
§        Template Name : Custom SharePoint Site
§        Description : Custom SharePoint Site created by quoc hung
§        Check on : Include Content

o       Click OK và Custom.stp được lưu vào Gallaries
Exercise 12: Nơi lưu giữ file stp trong sharepoint
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Gallaries
o       Click vào Site templates link
                   

o       Bạn có thể download

Exercise 13: cách sử dụng file .stp đã được lưu trong máy tính
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên  “Site Actions” | Site Settings
·        Trên Gallaries
o       Click vào Site templates link
o       Click vào hyper link Upload và chọn Custom.stp

Exercise 14: cách tạo site dựa trên template file của bạn
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên 
o       Link  “ Site “ ở menu bên trái
§        Click vào link “Create”
§        Trên web pages
§        Click chọn link “Site and workspaces”
o       Hoặc click  Link  “Site Actions” | Create“
§        Trên web pages
§        Click chọn link “Site and workspaces”
·        Title : My Tempate Site
·        Description: My Tempate Site
·        URL: MyTempateSite
·        Select a template : Custom | Custom SharePoint Site

·        Click Create sẽ thấy site mới với template của bạn
Exercise 15: cách xóa sub site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Chọn Sites | Sub Site của ban
·        Trên sub site của bạn

§        Click trên  “ Site Actions | Site Settings | Site Administrator“
§        Click vào link “Delete this site”
                                

o       Nhấn Delete | Chọn OK để xóa

Exercise 16: cách Restore sub site
·        Tiếp tục với Sharepoint site với Title là “Team Site”
·        Click trên link “  Recycle Bin
         

·        Thấy tên site mới vừa xóa
·        Nếu tồn tại,chọn site đã bị xóa và click vào biểu tượng Restore


0 comments:

Post a Comment