Friday, February 24, 2012

LESSON 01 : BASIC OF SHAREPOINT SERVER 2007

Exercise 01: Cách tạo Web Application trong Central Administrator
·        Đăng nhập Administrator  vào Central Administrator Site

·        Click vào link  Application Management
·        Click vào Create or extend Web application

·        Tiếp tục click Create a new Web application
·        Cung cấp 1 số thông tin yêu cầu cho Web Application

·        Tiến trình tạo Web Application như sau :

·        Sau khi tạo thành công Web Application giao diện như sau :
Exercise 02: Cách tạo Top-Level site
·        Ngay sau khi tạo xong Web Application click Create Site Collection
·        Chọn Collaboration | TeamSite
·        Cung cấp thông tin cho tên site(Title ) và mô tả (Description)
·        Chọn url là / (Top-Level sites đầu tiên)
·        Điền Username là tài khoản trong hệ điều hành

Exercise 03: đã hiểu về cách tạo Web Application và Top-Level sites
·        Chắc chắn tạo Web Application kiểm tra
o       Vào IIS thấy được
§        Tên của Application
§        Port của website
o       Vào thư mục F:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories thấy port vừa tạo và mở ra tồn tại
§        Wpresources
§        _app_bin
§        Bin
§        Wpcatalog (tạo nếu chưa có)
o       Đăng nhập SQL windows Authenticate với server khi tạo webapplication thấy được tên database
Exercise 04: Cách xóa Web Application
·        Quay về  Application Management section
·        Kiểm tra Web Application mới trong Web Application List
·        Quay về  Application Management section
·        Nhấn vào Delete Web application
        
o       Chọn webapplication muốn xóa
o       Chọn yes Delete content databases
o       Chọn yes Delete IIS Web sites
o       Nhấn nút delete xuất hiên hộp thoại hỏi xóa chọn OK

0 comments:

Post a Comment