Thursday, February 23, 2012

LESSON02: DATABASE STRUCTURE, LOGIN, ROLES, DATABASE USERS, AUTHENTICATION

BÀI TẬP: Mở SQL Server Management Studio
 • Bài tập 01: Hiểu về cách tạo tài khoản SQL Server mới
  • Đăng nhập SQL Server ở chế độ Windows Authentication
  • Vào tab Security | Logins
  • Click phải | Add New Login | chọn RadioButton SQL Server Authentication
  • Đặt  tên là SQLAccount và password là 1111
  • Chọn biểu tượng Disconnect SQL Server
  • Chọn biểu tượng Connect SQL Server và đăng nhập với SQL Server Authentication
  • Nhập user name là SQLAccount và password là 1111
  • Nếu không thành công vui lòng xét lại password
 • Bài tập 02: Hiểu về cách thêm tài khoản của hệ điều hành vào SQL Server
  • Vào Start | mở control panel
  • Chọn Administrator Tools
  • Chọn
   • Computer Management | Local Users and Groups (XP, win2003)
   • Users Accounts (Vista / win7)
  • Tạo mới tài khoản Windows tên là WindowAccount, Password là 1111
  • Quay lại SQL Server và đăng nhập ở chế độ Windows Authentication
  • Vào tab Security | Logins
   • Click phải | Add New Login | chọn RadioButton Windows Authentication
   • Tên là TênServer\ WindowAccount
  • Log off OS và đăng nhập lại OS với tài khoản WindowAccount
  • Mở SQL Server và đăng nhập ở chế độ Windows Authentication
 • Bài Tập 3 : Đăng nhập sql server bằng Windown Authentication(Administrator)
  • Tới tab Secure/Logins
  • Right click/add new login /check vào option Authentication
  • Tên là mily và password là 111
  • Thử đăng nhập với Mily
ü      Click vào Disconect Sql Server
ü      Click vào  Button connect và login với Sql server Authentication
ü      Tiếp tục với tên là Mily và Password là 111
ü      Tạo Database mới và đặt tên là Onlineshopping
  • Tới Security của Onlineshopping
ü      Chọn tab Users/double click trên dbo
ü      Chọn Mily là database Owner hoặc không
 • Bài tập 4 : Hiểu như thế nào về thêm Dbcreator cho tài khoản Windown và database Owner?
o       Đăng nhập Windown với tài khoản Administrator sau đó tới Control Panel
o       Chọn Administrator tool
o       Chọn
ü      Computer management /local users and group (xp,win 2003)
ü      User acounts(vista/windowns7)
o       Tạo mới tài khoản Windown là Sily và Password là 1111
o       Quay trở lại Sql server
o       Tới Security/logins
o       Click phải/add new login
ü      Khai báo tên login là Windown Acount Servername/Sily
ü      Trong Server Role chọn vào Optinon Dbcreator
o       Logoff Os và Login Os là Sily
o       Mở Sql Management Studio
ü      Đăng nhập Sql Server băng Windowns Authentication
ü      Thử tạo Database mới và đặt tên là Onlineshoppingdb
o       Logoff Os và Logon Os là Administrator
o       Tới Onlineshoppingdb’security
ü      Chọn tab Users/double click vào Dbo
ü      Check Servername\Sily là Database Owner hoặc không?
 • Bài tập 5 : Hiểu về tài khoản Windown không thể tạo Database
o       Logoff Os và Log In Os với tài khoản Administrator
o       Login Sql Server với Windown Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính của tài khoản Servername\Sily
o       Trong Server Roles,check bỏ Option Dbcreator
o       Logoff Os và Login Os bằng tài khoản Sily
o       Mở Sql Server Management Studio
ü      Thử tạo Database mới với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Phải chắc rằng lỗi được ném ra,bởi vì User không được phân quyền để tạo database
 • Bài Tập 6 : Hiểu về tài khoản Windown không thể tạo Database
o       Logoff Os và Login Sql Server bằng Windown Authentication như Administrator ,chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Server Role,check bỏ Option Dbcreator
o       Logoff hoặc Disconect Sql Server
o       Login hoặc Connect Sql Server là Mily
ü      Thử tạo Database mới với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Phải chắc rằng lỗi được ném ra,bởi vì User không được phân quyền tạo Database
·         Bài Tập 6: Hiểu thế nào về chỉ định tài khoản Sql Server tới Database(Database User)?và hiểu về Login có thể tạo mới Login khác
o       Login Sql Server bằng Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Server Role chọn vào Option Securityadmin
o       Logoff hoặc Disconect Sql Server
o       Login hoặc Connect Sql Server bằng Sql Server Authentication như là Mily
ü      Thử tạo mới Login với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Trên User Mapping Table
ü      Nhìn hộp thoại cảnh báo cho Onlineshippingdb (Created By Mily)
ü      Check vào Onlineshopping
ü      Nhấn button ok (sau khi tạo thành công)
ü      Chọn Onlineshoppingdb/Security/Users
ü      Chắc rằng bạn có thể thấy User này Login trên đó
·         Bài Tập 7: hiểu về trạng thái Login
o       Login Sql Server bằng Windown Authentication như Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Status Tab
ü      Phân quyền kết nối Database Engine
ü      Check vào Option Deny
ü      Nhấn Button Ok
o       Logoff Sql Server bằng Administrator và thử Login là Mily và nhìn Error
o       Logoff Sql Server bằng Mily và Login Sql Server băng Windown Authentication là Administrator
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản của Mily
o       Trong Status Tab
ü      Phân quyền kết nối tới Database Engine
ü      Check vào Option Grant
ü      Nhấn Button Ok
o       Logoff Sql Server bằng Administrator và thử Login Sql Server bằng Sql Server Authentication là Mily và xem chuyện gì xảy ra?
·         Bài Tập 8: ngăn chặn tài khoản Login như thế nào ,ai không thể tạo tài khoản Login khác
o       Logoff Sql Server bằng Mily và Login Sql Server bằng Windown Authentication là Administrator lần nữa
o       Chỉnh sửa thuộc tính tài khoản Mily
o       Trong Server Role,bỏ chọn Option Securityadmin
o       Logoff Sql Server và Login Sql Server bằng Sql Server Authentication là tài khoản Mily
ü      Thử tạo mới Login với bất kỳ tên nào bạn muốn
ü      Nhấn nút Ok
ü      Phải chắc rằng Error được ném ra,bởi vì User không được phân quyên tạo ra Login
·         Bài Tập 9: không cho phép User kết nối Sql Server bằng Sql Server Authentication
o       Login là Administrator nếu bạn đã Login User khác
o       Chọn Server Name trên đối tượng Explorer Windown
o       Click phải | Properties
o       trong Tab Security | Server Authentication
o       Check chọn chế độ Windown Authentication
o       Nhấn nút Ok
o       Logoff hoặc Disconect tài khoản Administrator
o       Restar Sql Server Engine
o       Login hoặc Conect Sql Server bằng Sql Server Authentication
o       Kiểm tra xem chuyện gì xảy ra

0 comments:

Post a Comment