Monday, February 27, 2012

Lesson 03: Sharepoint list and data types


1.     Làm việc với Contact List
ü  Mở site của bạn
ü Click vào Site Action | View All Site Content
ü Tiếp theo click vào link Create
ü Trên hộp thoại chọn category List | Contact sau đó đặt tên Contact List là MyContacts
ü Kết quả List MyContacts được tạo và được hiển thị trên menu bên trái (Navigation)
Cấu hình List
ü Chọn list MyContacts trên menu trái | click vào Icon ribbon List Setting
ü Để thay đổi tiêu đề, mô tả click vào link "Title, description and navigation"
                       
ü Thay đổi Name thành My Contacts, Description thành Friend Contacts
Tạo mới 1 Item
ü Click vào MyContact trên navigation | tab Item | click New Item và điền đầy đủ thông tin
Chỉnh sửa 1 Item
ü Chọn vào Item cần sửa | Click vào Commbobox | chọn Edit Item
2. Cách thêm mới 1 User vào trong Sharepoint
ü Trở về Top Level Site: Click Site Action | Site Setting
ü Trong Category Users and Permissions: Click vào link People and groups
ü Click New | Add Users
ü Nhập các User đã tồn tại trong Sharepoint Online (Sharepoint server thì User trong HĐH)
ü Kết quả như sau
ü Cách tạo Group: Click vào More | New | New Group
ü Đặt tên group và chọn quyền
ü Kết quả như sau

Định nghĩa 1 nhóm quyền dựa trên nhóm quyền có sẵn
ü Trở về Top Level Site: Click Site Action | Site Setting
ü Trong Category Users and Permissions Click Site permissions
ü Click vào Icon Ribbon Permission Levels
ü Click Add a permission Level
ü Đặt tên cho nhóm quyền là ViewInsertUpdateDelete và chọn các quyền tương ứng
ü Kết quả như sau
ü Bạn sign out
ü Sau đó Sign in với User vừa thêm mới
ü Kết quả đăng nhập thanh công
3. Cấu hình View
ü Click MyContacts trên navigation | chọn view All contacts | click Modify View
ü Chọn các Fields hiển thị như sau (Thêm hoặc bớt số Field hiển thị)
ü Kết quả như sau
4. Cách Save List thành Template
ü Chọn List MyContacts | List Setting
ü Trong Category Permissions and Management | click Save list as template
ü Điền đầy đủ thông tin (Chú ý nhớ Check Include Content nếu cần save dữ liệu)
Cách xem nơi lưu List Template được Save:
ü Site Action | Site Setting | Gallaries | click List templates
ü Đây là tất cả các List template bạn có thể download về máy (click trái vào template và save lại)
5. Cách tạo Custom List
ü Click vào link Lists trên Navigation
                 
ü Click Create | hộp thoại xuất hiên | chọn List | chọn Custom List | Đặt tên Employees
Thay đổi tên Field
ü Chọn List Employees | List Setting | chọn Field Title | thay đổi Title thành Job Title
ü Chọn List Employees | List Setting | chọn Create column
ü Column name: FirstName
ü Require that this column ... : check radio là Yes
ü Maximum number of characters: 30
ü Bạn cũng có thể tạo mới column bằng cách chọn list Employees | chọn tab List | click vào Icon Ribbon Create column
ü Column name: DateOfBirth
ü Type: Date and Time
ü Tương tự, tạo Column Gender và các Field khác với kiểu dữ liệu khác nhau
6. Làm việc với List kiểu Library
ü Click vào Site Action | Site Setting | Click Create link
ü Xuất hiện hộp thoại | chọn Library | click Picture Library | đặt tên là MyPhotos
Upload hình ảnh:
ü Click combobox Upload | Upload Picture
ü Chọn hình
ü Kết quả
Cấu hình List Library
ü Click vào List MyPhotos | Setting | Picture Library Settings
ü Click vào Create Column và tao mới Field AssignToEmployee với kiểu dữ liệu là Person and group

0 comments:

Post a Comment