Monday, February 27, 2012

Lesson 02: Sharepoint site and types of site


Mở IE và gõ địa chỉ truy cập Sharepoint Online (SPO)
Đăng nhập với User của bạn
Sau khi đăng nhập thành công giao diện như sau:
Cách tạo SubSite: click vào Site Action | Site Setting
Trong phần Site Administrator | click Sites and workspace
Tiếp tục bạn click link Create
Cửa sổ tạo mới Sub Site xuất hiệ, bạn điền Title, URL name và nhấn OK.
SubSite được tạo thành công như sau
Cách thay đổi Title, description, and icon
Trên Sub Site Click Site Action | Site Setting | trong khung Look and Feel click chọn Title, description, and icon
Tiếp tục bạn có thể thay đổi tiêu để (Title), hình ảnh hiển thị
Kết quả sẽ được thay đổi

Cách thay đổi Site theme của site
Trên Sub Site Click Site Action | Site Setting | trong khung Look and Feel click chọn Site theme

Tiếp tục chọn theme

Kết quả như sau:
Cách thay đổi Navigation
Trên Sub Site Click Site Action | Site Setting | trong khung Look and Feel click chọn Navigation

Định nghĩa 1 Heading: Chọn Current Navigation | Click chon link Add Heading

Cửa sổ xuất Hiện bạn điền đầy đủ thông tin
Title: ProfessionalSharepoint
Description: Shared for everybody
Và chọn OK
Chọn ProfessionalSharepoint | Add Link…
Xuất hiện cửa sổ và điền đầy đủ thông tin

Tiếp tục chọn ProfessionalSharepoint | Add Link…
Xuất hiện cửa sổ và điền đầy đủ thông tin

Cách sắp xếp vị trí của các liên kết
Chọn link ProfessionalSharepoint và click Move Down và ngược lại
Kết quả:

Bạn chọn OK và thấy trên navigation xuất hiện thêm 1 category và 2 liên kết
Cách hiển thị Tree view  trong Site
Trên Sub Site Click Site Action | Site Setting | trong khung Look and Feel click Tree view 

Check vào checkbox Enable Tree View
Kết quả

Cách Save site thành file .wsp
Trên Sub Site Click Site Action | Site Setting | trong khung Site Actions click Save site as template

Điền đầy đủ thông tin, check vào  Include Content để mang theo cả dữ liệu (có thể không) sau đó chọn OK

Save thành công template
Bạn click vào liên kết solution gallery để download file về máy để restore khi cần thiết
Bạn chọn template QuocHungSubSite.wsp và lưu về máy

Cách xoá SubSite
Trở về SubSite | Site Action | Site Setting | trong khung Site Actions click Delete this site

Thông báo yêu cầu xoá

Bạn chọn Yes để xoá
Cách tạo mới Sub site từ template có sẵn
Site Action | Site Setting | trong khung Galleries click Solution

Upload file .wsp

Sau đó Active
Tiếp tục chọn Site Action | Site Setting | trong khung Site Administration  click Sites and Workspaces | Create  và điền đầy đủ thông tin
Title: TestSite
URL name: TestSite
Select template bạn chọn Tab custom và chọn TestSite và click OK
Kết quả tạo thành công
Cách Restore Subsite vừa xoá
Bạn xoá SubSite như bước trên đã hướng dẫn Site Action | Site Setting | trong khung Site Actions click Delete this site
Click vào liên kết Recycle Bin như hình

Xuất hiện tất cả các site và list đã xoá
Chọn vào QuocHungSubSite.wsp và click Restore Selection

Sau khi restore bạn phải vào lại Solution và Active lai và tạo mới SubSite từ 1 Template như hướng dẫn bên trên.


0 comments:

Post a Comment