Thursday, February 23, 2012

Lesson 12 : Cấu trúc phân quyền cho ứng dụng winform

Source code : http://www.mediafire.com/?jmtzef1nugn
Backup database sau đó tạo 1 user login là MyAccount trong SQL Server và User Mapping tới AccoutingSystemBài tập:
Tạo CSDL tên là AccountngSystem trong SQL server 2005/2008
Bài tập 1: hiểu cấu trúc database
- Thêm 1 bảng mới tên là ApplicationFunctions và thêm cột:
            - ApplicationFuntionName nvarchar(50) not null
            - CreatedBy varchar(50) default (user_name())
            - CreatedDate smalldatetime default (getdate())
   
- Thêm 1 bảng mới tên là ApplicationSubFunctions và thêm cột:
            - ApplicationSubFunctionName nvarchar(50) not null
            - ApplicationFunctionName nvarchar(50), foreign key
            - CreatedBy varchar(50) default (user_name())
            - CreatedDate smalldatetime default (getdate())
   
- Thêm 1 bảng mới tên là ApplicationPermissions và thêm cột:
            - ApplicationSubFunctionName nvarchar(50), Primary key
            - Username nvarchar(50) not null,Primary Key
            - Permission varchar(20) default is F
            - CreatedBy varchar(50) default (user_name())
            - CreatedDate smalldatetime default (getdate())
            - ModifidBy varchar(50) default (user_name())
  
Bài tập 2: viết Store procedure  cho dữ liệu ở 3 bảng trên
- Đối với bảng ApplicationFunctions:
            - khai báo store procedure lấy ra tất cả các record và tên là
udsApplications
            - khai báo store procedure lấy ra một record và tên là
udsApplicationFunctions;2 và tham số là ApplicationFunctionName.
            - khai báo store procedure để insert 1 record với tên là
udsApplicationFunctions;3 và tham số là ApplicationSubFunctionName.
            - khai báo store procedure để update 1 record với tên là udsApplicationFunctions;4 và tham số là ApplicationSubFunctionName
            - khai báo store procedure để delete 1 record với tên là
udsApplicationFunctions;5 và tham số là ApplicationSubFunctionName
click New Query/chọn database AccountingSystem
create proc udsApplicationFunctions

as

begin

select * from ApplicationFunctions

end

//bôi đen 5 dòng trên/F5
create proc udsApplicationFunctions;2

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

select * from ApplicationFunctions

where ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationFunctions;3

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

insert into ApplicationFunctions(ApplicationFunctionName)

values(@ApplicationFunctionName)

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationFunctions;4

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

update ApplicationFunctions

set ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

where ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationFunctions;5

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

delete from ApplicationFunctions

where ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

end
//bôi đen những dòng trên/F5

- Đối với bảng ApplicationSubFunctions:
            - khai báo store procedure lấy ra tất cả các record và tên là
udsApplicationSubFunctions
            - khai báo store procedure lấy ra một record và tên là
udsApplicationFunctions;2 và tham số là ApplicationSubFunctionName
            - khai báo store procedure để insert 1 record với tên là
udsApplicationSubFunctions;3 và tham số là ApplicationSubFunctionName.
            - khai báo store procedure để update 1 record với tên là
udsApplicationSubFunctions;4 và tham số là ApplicationSubFunctionName
            - khai báo store procedure để Delete 1 record với tên là
udsApplicationSubFunctions;5 và tham số là ApplicationSubFunctionName
create proc udsApplicationSubFunctions

as

begin

select * from ApplicationSubFunctions

end

//bôi đen 5 dòng trên/F5
create proc udsApplicationSubFunctions;2

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50)

as

begin

select * from ApplicationSubFunctions

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationSubFunctions;3

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

insert into ApplicationSubFunctions(ApplicationSubFunctionName,ApplicationFunctionName)

values(@ApplicationSubFunctionName,@ApplicationFunctionName)

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationSubFunctions;4

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@ApplicationFunctionName nvarchar(50)

as

begin

update ApplicationSubFunctions

set ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

where ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

end

//bôi đen những dòng trên/F5

create proc udsApplicationSubFunctions;5

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50)

as

begin

delete from ApplicationSubFunctions

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName

end

//bôi đen những dòng trên/F5

Bài tập 3: hiểu ApplicationSubFunction và ApplicationFunction store procedure và khai báo udsApplicationpermissions procedure cho bảng Applicationpermissions
create proc udsApplicationPermissions

as

begin

select * from ApplicationPermissons

end

//bôi đen 5 dòng trên/F5
create proc udsApplicationPermissions;2

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@UserName nvarchar(50)

as

begin

select * from ApplicationPermissons

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName

and UserName=@UserName

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationPermissions;3

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@UserName nvarchar(50)

as

begin

insert into ApplicationPermissons(ApplicationSubFunctionName,UserName)

values(@ApplicationSubFunctionName,@UserName)

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationPermissions;4

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@UserName nvarchar(50)

as

begin

update ApplicationPermissons

set ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName,

UserName=@UserName

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName and

UserName=@UserName

end

//bôi đen những dòng trên/F5
create proc udsApplicationPermissions;5

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50),

@UserName nvarchar(50)

as

begin

delete from ApplicationPermissons

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName and

UserName=@UserName

End

//bôi đen những dòng trên/F5

Bài tập 4: more store procedure
            - khai báo store procedure  tên là  udsGetUserRightForSubFuntion để nhận Sub funtion name sau đó lấy ra  1 trong 6 kí tự N, F, R, I , U, D bằng việc kiểm tra người dùng hiện tại (curent user) và SubFuntion name trong bảng Applicationpermissions
create proc udsGetUserRightForSubFunction

@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50)

as

begin

select * from ApplicationPermissons

where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName and

UserName=user_name()

End

//bôi đen những dòng trên/F5            - khai báo store procedure  name udsGetUserRightForFuntion để nhận funtion name sau đó trả về 0/1 bằng việc kiểm tra người dùng hiện hành và funtion name trong bảng Applicationpermissions và bảng ApplicationSubFunction
create proc udsGetUserRightForFunction

@ApplicationFunctionName varchar(50),

@Values int output

as

      declare @Result int

begin

      select @Result=count(*)

      from ApplicationPermissons AP,ApplicationSubFunctions ASF

      where AP.ApplicationSubFunctionName=ASF.ApplicationSubFunctionName

      and ASF.ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName

      and UserName=user_name()

      and Permisson!='N'

      if(@Result>0)

            begin

                  select @Values=1

                  print @Values

            end

      else

            begin

                  select @Values=0

                  print @Values

            end

end

//bôi đen những dòng trên/F5
Bài tập 5:  chuẩn bị dữ liệu cho những bảng trên trong AccountingSystem database.
- Mở bảng ApplicationFunction và điền 5 chức năng là General Ledger, Account Receivable,  Account Payable, Inventory Control và Fixed Access

- Mở bảng  ApplicationSubFunction và điền 5 chức năng cho Account receivable là AR-Customers, AR-Quotation, AR-Order , AR-Sales Invoices vaf AR- Statistics

- Tạo tài Acount SQL mới tên là MyAccount
          

- Gán MyAcount tới AccountingSystem database

-   Mở bảng Applicationpermissions  và cho User MyAccount điền vào 5 chức năng là AR-Customers là N, AR-Quotation là F, AR-Orderv là I, AR-Sales Invoices là U và AR- Statistics là D

Bài tập 6:  Hiểu làm thế nào để đưa dữ liệu vào những bảng trên
-         Thêm Window Application tên là UserRightApplication
-         Đổi tên form1 thành MainMenu form
-         Thêm 1 form mới tên là  Customer,thuộc tính Text là AR-Customers, sau đó tạo các nút view ,add, edit, update  hoặc Delete
-         Thêm 1 form mới tên là Orders thuộc tính Text là AR-Orders ,sau đó tạo các nút view ,add, edit, update  hoặc Delete
-         Thêm 1 form mới tên là  Quotations thuộc tính Text là AR-Quotations, sau đó tạo các nút view ,add, edit, update  hoặc Delete
-         Thêm 1 form mới tên là  Sales Invoices thuộc tính Text là AR-Sales Invoices, sau đó tạo các nút view , add, edit, update  hoặc Delete
-         Thêm 1 form mới tên là  Statics thuộc tính Text AR-Statistics, sau đó tạo các nút view ,add, edit, update  hoặc Delete
-         Trở về MainMenu  thêm MenuStrip sau khi định nghĩa menu là Account Receivable mà có 5 menu items để mở 5 form trên như là form con

Chú ý tất cả các form : button View đặt tên là btnView, btnAdd, btnEdit, btnUpdate, btnDelete phải giống nhau hết.thuộc tính Text của form là tên của SubFunctionsName tương ứng với từng chức năng trong database

Bài tập 7:   Hiểu  làm thế nào để áp dụng permission cho user
Khai báo tên method  là GetUserRightForSubFuntion để truyền SubFuntionsName và kết nối đến database  sau đó đó trả về N, F, R, I, U, D dựa trên những kí tự này  bạn có thể disable hoặc enable view, add, edit, update, hoặc delete cho form
Trước khi viết ta tạo lớp DataProvider để viết Properties
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace UserRightApplication
{
    public class DataProvider
    {
        protected string commandText, serverName, databaseName, userName, password;
        protected CommandType commandType;
        public string CommandText
        {
            get { return commandText; }
            set { commandText = value; }
        }
        public string ServerName
        {
            get { return serverName; }
            set { serverName = value; }
        }
        public string DatabaseName
        {
            get { return databaseName; }
            set { databaseName = value; }
        }
        public string UserName
        {
            get { return userName; }
            set { userName = value; }
        }
        public string Password
        {
            get { return password; }
            set { password = value; }
        }
        public CommandType CommandType
        {
            get { return commandType; }
            set { commandType = value; }
        }

    }
}
Sau đó viết 1 Class nữa tên là TestPermission
Trong class TestPermission viết:
public string GetUserRightForSubFunction(string applicationSubFunctionName)
        {
        //alter proc udsGetUserRightForSubFunction
        //@ApplicationSubFunctionName nvarchar(50)
        //as
        //begin
        //select * from ApplicationPermissons
        //where ApplicationSubFunctionName=@ApplicationSubFunctionName and
        //UserName=user_name()
        //end

        //udsGetUserRightForSubFunction 'AR-Statistics'
            string right = string.Empty;

            //string connectionString = string.Format("server={0};database={1};uid={2};pwd={3}",
               // serverName,databaseName,userName,password);
            string connectionString = string.Format("server={0};database={1};uid={2};pwd={3}",
                serverName, databaseName,userName,password);
            SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(connectionString);
            sqlConnection.Open();
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(commandText, sqlConnection);
            sqlCommand.CommandType = commandType;
            sqlCommand.Parameters.AddWithValue("@ApplicationSubFunctionName", applicationSubFunctionName);
            SqlDataReader reader = sqlCommand.ExecuteReader();
            if (reader.Read())
            {
                right = Convert.ToString(reader["Permisson"]);
                reader.Close();
            }
            sqlConnection.Close();
            return right;
        }
Bài tập 8: làm thế nào để quản lý sự cho phép chức năng?
Khai báo tên method  là GetUserRightForFuntion để truyền tên của sub funtion và kết nối đến database  sau đó trả về giá trị 0/1   dựa trên cơ sở đó bạn có thể disable hoặc enable menu để mở Customer, Quotations, Order, Sales Invoices và Statics form  Customer, Quotations, Order,  Sales Invoices, Statics,

Trong class TestPermission viết:
public int GetUserRightForFunction(string applicationFunctionName)
        {
            //string connectionString = string.Format("server={0};database={1};uid={2};pwd={3}",
            // serverName,databaseName,userName,password);
            string connectionString = string.Format("server={0};database={1};uid={2};pwd={3}",
                serverName, databaseName,userName,password);
            SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(connectionString);
            sqlConnection.Open();
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(commandText, sqlConnection);
            sqlCommand.CommandType = commandType;
            sqlCommand.Parameters.AddWithValue("@ApplicationFunctionName", applicationFunctionName);
            SqlParameter sqlParametter = new SqlParameter();
            sqlParametter.ParameterName = "@Values";

            sqlParametter.SqlDbType = SqlDbType.Int;
            sqlParametter.Direction = ParameterDirection.Output;
            sqlCommand.Parameters.Add(sqlParametter);
            sqlCommand.ExecuteNonQuery();
            sqlConnection.Close();
            int i = (int)sqlCommand.Parameters["@Values"].Value;
            return i;
            //alter proc udsGetUserRightForFunction
            //@ApplicationFunctionName varchar(50),
            //@Values int output
            //as
            //    declare @Result int
            //begin
            //    select @Result=count(*)
            //    from ApplicationPermissons AP,ApplicationSubFunctions ASF
            //    where AP.ApplicationSubFunctionName=ASF.ApplicationSubFunctionName
            //    and ASF.ApplicationFunctionName=@ApplicationFunctionName
            //    and UserName=user_name()
            //    and Permission!='N'
            //    if(@Result>0)
            //        begin
            //            select @Values=1
            //            print @Values
            //        end
            //    else
            //        begin
            //            select @Values=0
            //            print @Values
            //        end
            //end

            //declare @soluong int
            //exec udsGetUserRightForFunction 'Account Receivable',@soluong output
            //print @soluong

        }
Bài tập 9: cách gọi các method vào Form
ẩn hiện Function(menu chính)

FormLoad của MainMenu:
private void MainMenu_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TestPermission testPermission = new TestPermission();
            //Gọi Store Procedure
            testPermission.CommandText = "udsGetUserRightForFunction";
            testPermission.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            testPermission.ServerName = "(local)";
            testPermission.DatabaseName = "AccoutingSystem";
            testPermission.UserName = "MyAccount";
            testPermission.Password = "123456";
            int j = 0;
            string[] arrayFunction = new string[] { "Account Receivable""Account Payable" };
            object[] arrayFunctionControl = { accountReceivaleToolStripMenuItem, accountPayableToolStripMenuItem };
            for (int i = 0; i < arrayFunction.Length; i++)
            {
                j = testPermission.GetUserRightForFunction(arrayFunction[i]);
                if (j == 0)
                {
                    ((ToolStripMenuItem)arrayFunctionControl[i]).Enabled = false;
                }
                //else
                //{
                //    string[] arraySubFunction = new string[] { "AR-Customers", "AR-Orders", "AR-Quotations", "AR-Sales Invoices", "AR-statistics" };
                //    object[] arraySubFunctionControl ={aRCustomersToolStripMenuItem,aROrdersToolStripMenuItem,aRQuotationsToolStripMenuItem,
                //                  aRSalesInvoicesToolStripMenuItem,aRStatisticsToolStripMenuItem};
                //    TestSubFunctions(arraySubFunction, arraySubFunctionControl);
                //}
            }
        }
Ẩn Hiện các SubFuntion:Thêm method TestSubFunctions và gọi trong điều kiện else của FormLoad

private void MainMenu_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TestPermission testPermission = new TestPermission();
            //Gọi Store Procedure
            testPermission.CommandText = "udsGetUserRightForFunction";
            testPermission.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            testPermission.ServerName = "(local)";
            testPermission.DatabaseName = "AccoutingSystem";
            testPermission.UserName = "MyAccount";
            testPermission.Password = "123456";
            int j = 0;
            string[] arrayFunction = new string[] { "Account Receivable""Account Payable" };
            object[] arrayFunctionControl = { accountReceivaleToolStripMenuItem, accountPayableToolStripMenuItem };
            for (int i = 0; i < arrayFunction.Length; i++)
            {
                j = testPermission.GetUserRightForFunction(arrayFunction[i]);
                if (j == 0)
                {
                    ((ToolStripMenuItem)arrayFunctionControl[i]).Enabled = false;
                }
                else
                {
                    string[] arraySubFunction = new string[] { "AR-Customers""AR-Orders""AR-Quotations""AR-Sales Invoices","AR-statistics" };
                    object[] arraySubFunctionControl ={aRCustomersToolStripMenuItem,aROrdersToolStripMenuItem,aRQuotationsToolStripMenuItem,
                                  aRSalesInvoicesToolStripMenuItem,aRStatisticsToolStripMenuItem};
                    TestSubFunctions(arraySubFunction, arraySubFunctionControl);
                }
            }
        }

        private void TestSubFunctions(string[] arraySubFunction, object[] arrayControl)
        {
            TestPermission testPermission = new TestPermission();
            //Gọi Store Procedure
            testPermission.CommandText = "udsGetUserRightForSubFunction";
            testPermission.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            testPermission.ServerName = "(local)";
            testPermission.DatabaseName = "AccoutingSystem";
            testPermission.UserName = "MyAccount";
            testPermission.Password = "123456";
            string right = "";           
            for (int i = 0; i < arraySubFunction.Length; i++)
            {
                right = testPermission.GetUserRightForSubFunction(arraySubFunction[i]);
                switch (right)
                {
                    case "N":
                        ((ToolStripMenuItem)arrayControl[i]).Enabled = false;
                        break;
                }
            }
        }

Bài tập 10: cách gọi các method đến các Form chi tiết
 Trước khi viết xây dựng 1 lớp dùng chung cho các Form UseRight.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace UserRightApplication
{
    internal class UseRight
    {
        internal void Right(Button btnView, Button btnAdd, Button btnEdit, Button btnUpdate, Button btnDelete,stringsubFunctionsName)
        {
            TestPermission testPermission = new TestPermission();
            testPermission.ServerName = "(local)";
            testPermission.DatabaseName = "AccoutingSystem";
            testPermission.UserName = "MyAccount";
            testPermission.Password = "123456";
            //Gọi Store Procedure
            testPermission.CommandText = "udsGetUserRightForSubFunction";
            testPermission.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            string right = "";
            right = testPermission.GetUserRightForSubFunction(subFunctionsName);
            switch (right)
            {
                case "N":
                    btnView.Enabled = btnAdd.Enabled = btnEdit.Enabled =
                    btnUpdate.Enabled = btnDelete.Enabled = false;
                    break;
                case "I":
                    btnView.Enabled = true;
                    btnAdd.Enabled = true;
                    btnEdit.Enabled = btnUpdate.Enabled = btnDelete.Enabled = false;
                    break;
                case "F":

                    break;
                case "U":
                    btnView.Enabled = true;
                    btnAdd.Enabled = btnDelete.Enabled = false;
                    break;
                case "D":
                    btnView.Enabled = true;
                    btnAdd.Enabled = btnEdit.Enabled = btnUpdate.Enabled = false;
                    break;
            }
        }
    }
}
Trong mỗi Form chi tiết ở FormLoad ta gọi đến Method :

private void APCustomers_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            UseRight useRight = new UseRight();
            useRight.Right(btnView, btnAdd, btnEdit, btnUpdate, btnDelete, this.Text);
        }
Bài tập 11:  how to manage tow rights on one sub funtion for one user?
Bài tập 12: how to synchronize permission from application to database?

1 comment:

 1. If you are planning a wedding, one of the biggest decisions
  you will make is where to have it. But you can also produce
  mosquito repellant lotions so repell mosquitoes which are in abundance in the rainy season.
  If you keep the bait fresh and plentiful year round the population will be reduced and even effect the breeding cycle which is your number
  one goal.

  My blog; pest Control york

  ReplyDelete