Thursday, February 23, 2012

LESSON01 SQL SERVER 2008 AND DATABASE

Bài tập: mở SQL Server 2008 và đăng nhập với authentication là Windows authentication và server name là  tên của máy tính
 • Bài tập 01: Tạo database và tên là VietNamBusinessDirectory
  • Chọn tab Database | Click phải | new database

  • Tên database là VietNamBusinessDirectory
  • Initial Size và Autogrowth
   • Nhập 5 MB trong Initial Size
   • Click trên nút …  trong Autogrowth: 10 percent, Unrestricted
  • Kiểm tra nơi để lưu trữ tập tin của database
  • Add thêm 1 database thứ 2 với tên là tên database + chữ Second (VietNamBusinessDirectorySecond)
  • Nhấn chọn OK
 • Bài tập 02: Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là Administrator
  • Chọn database VietNamBusinessDirectory
  • Click phải | Properties
  • File tab
  • Thay đổi Initial Size và Autogrowth
   • Nhập 10 MB trong Initial Size
   • Click trên nút …  trong Autogrowth: 10 percent, Restricted là 100MB
  • Add thêm 1 database thứ 3 với tên là tên database + chữ Third (VietNamBusinessDirectoryThird)
  • Nhấn chọn OK
 • Bài tập 03: Hiểu về những cái có sẵn trong database SQL Server
  • Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là Administrator
  • Chọn tab Sysem Database (master, model, msdb, tempdb)
  • Mở và xem cấu trúc của database Master
  • Mở và xem cấu trúc của database Model
   • Chọn tab Tables
   • Click phải | New Table
   • Add 1 vài columns và lưu tên table là Test
   • Nhấn chọn  OK
  • Tạo mới database tên là VietNamBusinessBox
  • Vào tab Tables và thấy Tables Test • Bài tập 04: Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là Administrator
  • Vào tab Security
  • Chọn tab logins
  • Chọn tài khoản sa | Click phải | Properties
   • Thay đổi password là 123456
   • Nhấn chọn OK

 • Bài tập 05: Đăng nhập tài khoản sa của SQL Server
  • Ngắt kết nối hoặc đóng SQL Server Management Studio
  • Kết nối SQL Server với tài khoản khác
   • Database Engine
   • Chọn SQL Server authentication
    • Server name là local server (ví dụ: quochung)
    • Tên tài khoản là sa
    • Password là 123456
   • Nhấn chọn nút Connect
 • Bài tập 06: Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là sa
  • Chọn tab Database | Click phải | new database
  • Tên database là TestingData
  • Initial Size và Autogrowth
   • Nhập 5 MB trong Initial Size
   • Click trên nút …  trong Autogrowth: 10 percent, Unrestricted
  • Kiểm tra nơi để lưu trữ tập tin của database
  • Nhấn chọn OK
 • Bài tập 07: Xóa database đã tồn tại
  • Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là sa hoặc Administrator
  • Chọn tab Database | Click phải VietNamBusinessDirectory | Delete
  • Chọn tab Database | Click phải | Refesh
 • Bài tập 08: Kết nối SQL Server từ máy khác
  • Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là sa hoặc Administrator
  • Mở hoặc hiển thị Object Explorer
   • Click vào nút kết nối
   • Chọn Database Engine
   • Nhập tên máy PC hàng xóm vào TextBox Server Name
   • Chọn quyền đăng nhập là SQL Server authentication
    • Nhập account là sa
    • Nhập password của máy hàng xóm
   • Nhấn nút connect
 • Kiểm tra điều gì đã xảy ra
   • Nếu đăng ký thành công, bạn có thẻ làm bài tập 1 trên SQL Server của máy khác
   • Nếu có lỗi kiểm tra máy hàng xóm có đổi password lại hay không?
 • Bài tập 09: Xóa database đã tồn tại trên máy khác
  • Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là sa trên máy khác
  • Chọn tab Database | Click phải vào database tên VietNamBusinessBox | Delete
  • Chọn tab Database | Click phải | Refesh
  • Kiểm tra lại VietNamBusinessBox còn tồn tại không
 • Bài tập 10: Tạo database sử dụng T-SQL
  • Tiếp tục với tài khoản đã đăng nhập là sa
  • Chọn tab Database
  • Chọn vào nút New Query
  • Khai báo T-SQL
  • CREATE DATABASE VietNamBusinessDb
  • Chọn F5
  • Chọn tab Database | Click phải | Refesh
  • Kiểm tra database mới đã được tạo hay chưa ?

0 comments:

Post a Comment