Thursday, March 8, 2012

Part 1: Create BCS Using SharePoint Designer 2010


·         Mở SQL Server 2008 tạo mới 1 database tên BCSForSharePoint2010
ü  Tạo mới table tên Trips như sau:
ü  Nhập dữ liệu:
·         Mở SharePoint Designer 2010
ü  Mở site với port của bạn:
ü  Đăng nhập vào SPD
ü  Bạn đợi giây lát:
ü  Menu Navigation | Site Objects bạn chọn External Content Types
ü  Giao diện như sau
ü  Bạn tạo mới External Content Types bằng cách chọn vào Icon External Content Types
ü  Giao diên ban đầu như sau:
ü  Bạn click vào link sau để định nghĩa datasource
ü  Giao diện them mới Connection | chọn Add Connection
ü  Hộp thoại xuất hiện | chọn SQL Server
ü  Tại SQL Server Connection:
o   Database Server: tên server của bạn
o   Database Name: tên database của bạn
o   Tất cả để mặc định như sau
ü  Trong khi kết nối bạn đợi giây lát
ü  Sau khi kết nối thành công giao diện như sau
ü  Bạn click phải vào table Trips có các hành động bạn chọn  Create All Operations
ü  Bạn chọn Next
ü  Các columns xuất hiện để chọn hiển thị lên SharePoint List:
o   TripID: cửa sổ Properties check Mapt to Identifier và check Show In Picker
o   Destination: cửa sổ Properties check Show In Picker
o   Các columns khác bạn cũng check Show In Picker
ü  Chọn xọng bạn nhấn Finish để kết thúc
ü  Sau khi thiết lập xong các column để hiện thị bạn chọn ICon Creates List & Form như sau:
ü  Hộp thoại xuất hiện chọn Yes
ü  Bạn đợi chương trình lưu cấu hình
ü  Hộp thoại xuất hiện bạn chọn OK
ü  Quay lại Site bạn chon vào List:
ü  Bạn chọn List Trips
ü  Bạn sẽ thấy lỗi xuất hiện bởi vì user này không được add vào services
Khắc phục lỗi: link tham khảo (http://blogs.msdn.com/b/ericwhite/archive/2010/06/11/access-denied-by-business-data-connectivity.aspx)
ü  Mở Central Administration và chọn Manage service applications
ü  Bạn chọn tiếp Business Data Connectivity Service
ü  Bạn chọn external content type và chọn ICon Set Object Permissions
ü  Bạn Add user và chọn quyền cho user đó
ü  Quay lại Site | Nhấn F5 để refesh trang lỗi kết quả như sau:
ü  Bạn có thể Edit Item
ü  Edit và Save
ü  Item đã được Edit
ü  Quay lại SQL Server giá trị ban đầu chưa thay đổi, bạn nhấn Icon Execute SQL
ü  Thấy kết quả đã Edit trong SQL
ü  Như vậy bạn đã hoàn tất việc tạo Business Data Connectivity Service.

0 comments:

Post a Comment