Thursday, March 8, 2012

Part 2: Create BCS Using Visual Studio 2010


·  Tạo mới Database tên BCSForSharePoint2010
ü  Tạo mới table tên: Customer với các columns sau:
ü  Nhập mới dữ liệu cho Customer
· Mở Visual Studio 2010 tạo mới BCS
ü  File | New Project | SharePoint | 2010 | Chọn Business Data Connectivity Model và đặt tên BCSCustomer
ü  Chọn Site để Dubugging và nhấn Finish
· Giao diện tạo mới nhu sau
ü  Đổi tên Class Entity1 thành CustomerEntity
ü  Đổi tên khoá chính từ Identifier1 thành CustomerID
ü  Tại cửa sổ Properties của CustomerID, Type Name: chọn  System.Int32
· Cửa sổ BDC Explorer
ü  Expand Model | Expand BdcModel1 | Expand CustomerEntity | Expand ReadItem | Expand id và chọn Identifier
§  Đổi tên khoá chính từ Identifier1 thành CustomerID
§  Tại cửa sổ Properties của CustomerID, Type Name: chọn  System.Int32
§  Chọn xong hình như sau
ü  Expand Model | Expand BdcModel1 | Expand CustomerEntity | Expand ReadItem | Expand returnParameter  và chọn Entity1
§  Đổi từ Entity1 thành Customer
§  Trong customer chọn Identifier1 thành CustomerID và chọn Type Name: chọn  System.Int32
§  Chọn Message
§  Đổi tên thành CustomerName, Type Name: System.String
§  Click phải Customer | Add Type Descriptor
§  Đặt tên là City, Type Name: System.String
ü  Expand Model | Expand BdcModel1 | Expand CustomerEntity | Expand ReadList | Expand returnParameter  và chọn Entity1List 

§  Đổi thành CustomerList
ü  Expand Model | Expand BdcModel1 | Expand CustomerEntity | Expand ReadList | Expand returnParameter  | Expand  CustomerList | Chọn Entity1
§  Đổi thành Customer
§   Expand Customer |đổi  Identifier1 thành CustomerID
§  Tại cửa sổ Properties của CustomerID, Type Name: chọn  System.Int32
§  Chọn Message và đổi tên thành CustomerName, Type Name: System.String
§  Click phải Customer | Add Type Descriptor
§  Đặt tên là City, Type Name: System.String
·  Cửa sổ Solution Explorer | Chọn Class Entity1
ü  Đổi tên thành Customer
ü  Khai báo code như sau
 public partial class Customer
    {
        //TODO: Implement additional properties here.
        //The property Message is just a sample how a property could look like.
        public int CustomerID { getset; }
        public string CustomerName { getset; }
        public string City { getset; }
    }

·   Cửa sổ BDC Method Details - CustomerEntity | collap method ReadItem, ReadList
ü  Click Add Method ở combobox và chọn Method Create Delete  Member
ü  Giao diện như sau
ü  Double click vào method ReadItem và thấy tập tin CustomerEntityService.cs xuất hiện
ü  Khai báo code Using như sau
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;

ü  Khai báo phương thức trả về SqlConnection với tên GetSqlConnection
static SqlConnection GetSqlConnection()
        {
            string connectionString = "server=(local);database=BCSForSharePoint2010;Integrated Security=true";
            SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString);
            return sqlConn;
        }

ü  Trong phương thức ReadItem thay thế code bị lỗi bằng code sau:
public static Customer ReadItem(int id)
        {
            Customer customer = new Customer();
            SqlConnection sqlConn = GetSqlConnection();
            sqlConn.Open();
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();
            sqlCommand.CommandText = "select CustomerID, CustomerName, City"
                + " from Customer"
                + " where CustomerID=" + id.ToString();
            sqlCommand.Connection = sqlConn;
            SqlDataReader sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
            if (sqlDataReader.Read())
            {
                customer.CustomerID = int.Parse(sqlDataReader[0].ToString());
                customer.CustomerName = sqlDataReader[1].ToString();
                customer.City = sqlDataReader[2].ToString();

            }
            else
            {
                customer.CustomerID = -1;
                customer.CustomerName = "Customer Not Found";
                customer.City = "";
            }
            sqlConn.Dispose();
            return customer;
        }

ü  Trong phương thức ReadList khai báo code
/// <summary>
        /// This is a sample finder method for Entity1.
        /// If you want to delete or rename the method think about changing the xml in the BDC model file as well.
        /// </summary>
        /// <returns>IEnumerable of Entities</returns>
        public static IEnumerable<Customer> ReadList()
        {
            SqlConnection sqlConnection = GetSqlConnection();
            try
            {
                List<Customer> allCustomers = new List<Customer>();
                sqlConnection.Open();
                SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();
                sqlCommand.Connection = sqlConnection;
                sqlCommand.CommandText = "select CustomerID, CustomerName, City from Customer";
                SqlDataReader sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                while (sqlDataReader.Read())
                {
                    Customer customer = new Customer();
                    customer.CustomerID = int.Parse(sqlDataReader[0].ToString());
                    customer.CustomerName = sqlDataReader[1].ToString();
                    customer.City = sqlDataReader[2].ToString();
                    allCustomers.Add(customer);
                }
                Customer[] customerList = new Customer[allCustomers.Count];
                for (int customerCounter = 0; customerCounter <= allCustomers.Count - 1; customerCounter++)
                {
                    customerList[customerCounter] = allCustomers[customerCounter];
                }
                return (customerList);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                string tellMe = ex.Message;
                Customer[] customerlist = new Customer[0];
                Customer customer = new Customer();
                customer.CustomerID = -1;
                customer.CustomerName = "Unable to retrieve data";
                customer.City = "";
                customerlist[0] = customer;
                return (customerlist);
            }
            finally
            {
                sqlConnection.Dispose();
            }
        }


ü  Trong phương thức Delete khai báo code
public static void Delete(int customerID)
        {
            SqlConnection sqlConnection = GetSqlConnection();
            sqlConnection.Open();
            SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();
            sqlCommand.Connection = sqlConnection;
            sqlCommand.CommandText = "delete customer where CustomerID=" + customerID.ToString();
            sqlCommand.ExecuteNonQuery();
            sqlConnection.Dispose();
        }

· Sau khi code xong build project và Deploy
· Mở Central Administration | Application Management | chọn Manage service applications
· Bạn chọn tiếp Business Data Connectivity Service
· Bạn check CustomerEntity  với namespace BCSCustomer.BdcModel1 và chọn ICon Set Object Permissions
·  Bạn Add user và chọn quyền cho user đó
· Mở site với port như lúc đầu đã Debungging (http://acer:8888) và chọn All Site Content
·  Chọn Create
·  Tại category Data | chọn External List | chọn Create
· Đặt tên BCSCustomer và chọn vào Icon dưới để thêm External Content Type
·  Chọn BdcModel1 với External Content Type BCSCustomer.BdcModel1.CustomerEntity và chọn OK
·  Chọn Create
· Như vậy BCSCustomer List đã được hiển thị với Method ReadList
· Có thể Delete Item | Click vào Item có Combobox | Chọn Delete
· Chọn OK
· Item đã được xoá
·    Quay lại SQL Server thấy đữ liệu cũ như sau và chọn Icon Execute SQL
·   Kết quả Row Item đã bị xoá
·   Như vậy đã hoàn thành việc tạo BCS với VS 2010 với phương thức ReadItem, ReadList, Delete, còn các phương thức khác tương tự

1 comment:

 1. Bạn ơi cho mình hỏi với! Mình đã làm y như hướng dẫn của bạn nhưng kết quả của mình (khi truy cập vào .../ReadList.aspx) báo lỗi là
  Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


  Correlation ID:2f5031b0-bce8-401c-8a7b-60ae60c5647a

  Mình đã thử debug, hàm Readlist của mình trả về list 3 đối tượng, success.
  Bạn có từng gặp lỗi như mình không, hay nguyên nhân có thể là gì bạn nhỉ? Mình debug mãi mà vẫn k biết tại sao. Help me, please ! :(

  ReplyDelete