Thursday, February 2, 2012

Lesson 01: Giới thiệu ASP.NET 4.0 MVC 3.0

Tạo 1 thư mục trong máy của bạn và đặt tên là: MVCWebsite
Bài tập 1:
o   Mở Visual Studio 2010 và tạo mới 1 Solution tên là Exercise01Soln đặt trong thư mục MVCWebsite
o   Thêm mới 1 Project vào Solution Exercise01Soln:
ü  Chuột phải vào Solution | Add | New Project

ü  Bạn chọn ASP.NET MVC 3 Web Application và đặt tên là TutorialMVCApplication

ü  Tiếp theo bạn chọn Select a template: Internet Application, View Engine: ASPX. Bạn bỏ qua việc tạo mới unit test project

ü  Sau khi tạo xong ta thấy cấu trúc project như sau:
§  Properties: giống aspx (chứa file assembly.info).
§  References: giống aspx (chứa những dll).
§  App_Data: giống aspx (chứa file database “.mdf”)
§  Content: chứa tài nguyên (css, image …).
§  Controller: chứa các điều khiển của hệ thống.
§  Model: chứa các Object Model để giao tiếp với database.
§  Scripts: chứa các file javascript (Jquery…).
§  View: chứa các folder tương ứng với các controller với các page tương ứng với các action của controller.
§  Global.asax: chứa những điều khiển MapRoute tới các controller và action của nó (mính sẽ giới thiệu kĩ hơn ở phần sau).
§  Web.config: là file cấu hình các thông số từ bên ngoài.

o   Bạn nhấn F5 và thấy “My MVC Application” và “Wellcome to ASP.NET MVC”.

Bài tập 2:
o   Thêm 1 project mvc (giống như trên) tiếp theo đặt tên là: DefaultMVCApplication và không chọn tạo unit test project.
o   Mở folder:
ü  View | Home: bạn thấy trang Index.aspx và About.aspx.
ü  Controller: bạn thấy tập tin AccountController.cs và HomeController.cs.
ü  Model: bạn thấy tập tin AccountModel.cs.
o   Mở Clobal.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  MapRoute mặc định:

ü  Thay đổi MapRoute

o   Bạn chuột phải vào DefaultMVCApplication và chọn “Set as StartUp Project”

o   Bạn nhấn F5 và thấy “My MVC Application” và “About” trên trang web.

Bài tập 3:
o   Thêm mới 1 project mvc 3 tên là MapRouteMVCApplication và không chọn unit test project
o   Mở các folder mặc định ta thấy như trên đã định nghĩa.
o   Chọn thư mục View | Home chuột phải | Add | New Item

ü  Chọn Web | MVC 3 | MVC 3 View Content Page (chú ý: chọn template này phải có master page).
ü  Tên là QuocHung.aspx

ü  Chọn master page là Site.master
o   Mở trang QuocHung.aspx
ü  ở chế độ Design
ü  nhập vào “WelCome to http://doquochung.web.officelive.com”
o   Mở Global.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  MapRoute mặc định:

ü  Thay đổi MapRoute

o   Bạn chuột phải vào DefaultMVCApplication và chọn “Set as StartUp Project”
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web bị lỗi như sau:


Bài tập 4:
o   Tiếp tục với project MapRouteMVCApplication
o   Bạn mở thư mục Controller và mở tập tin HomeController.cs
ü  Khai báo thêm Action như sau:

o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web

Bài tập 5:
o   Tiếp tục với project MapRouteMVCApplication
o   Bạn chọn thử mục View | Home, chuột phải vào | Add | New item
ü  Chọn Web | MVC 3| MVC 3 View Page (Chú ý: template kiểu này không có master page)
ü  Tên là: QuocHungView.aspx.

o   Mở QuocHungView.aspx
ü  Chọn chế độ Design
ü  Nhập vào “WelCome to http://doquochung.web.officelive.com”
o   Chọn thử mục Controller và mở tập tin HomeController.cs
ü  Khai báo thêm Action QuocHungView như sau:

o   Bạn nhớ thay đổi lại Action là QuocHungView trong Global.asax.cs như sau:
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web

0 comments:

Post a Comment