Thursday, February 2, 2012

Lesson01: Introduction to ASP NET 2.0/3.5

Exercise : Tạo 1 web application tên là TheFirstWebSite
Exercise 1: Hướng dẫn ASP.NET
Mở Default.aspx
Trong Design View và viết “WellCome to ASP.NET 3.5”

Nhấn F5 để chạy browser

Exercise 2: Hiểu về cách gán giá trị từ c# đến ASP.NET control
Tạo mới 1 trang Default2.aspx
Thêm control literal và button vào website

Trong sự kiện page_load(click phải chon View code) viết code gán “Hello ASP.NET 3.5” đến literal
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Literal1.Text = "Hello ASP.NET 3.5";
    }
Double click vào button,viết code trong sự kiện click và gán ”Submit ASP.NET 3.5” đến literal

Exercise 3: Xem lại cách khai báo method bằng c# và gọi nó
Thêm mới 1 trang Default3.aspx
Thêm literal,textbox và button vào webpage

Khai báo method tên IsPrime nhận vào 1 số và trả ra true nếu nó là số nguyên tố,ngược lại trả ra false(SNT là số chia hết cho 1 và chính nó)
bool IsPrime(int number)
    {
        bool isExist = false;
        for (int i = 2; i <=number/2; i++)
        {
            if (number%2==0)
            {
                isExist = true;
            }
        }
        return isExist;
    }
Double click vào button và viết code gọi đến method IsPrime và lấy số mà user (người sử dụng )nhập từ textbox,sau đó in ra kết quả lên literal control khi user click vào button

protected void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (IsPrime(Convert.ToInt32(txtNumber.Text)))
        {
            Literal1.Text = "Khong la so nguyen to";
        }
        else
            Literal1.Text = "La so nguyen to";
    }

0 comments:

Post a Comment