Thursday, February 2, 2012

Lesson 02: Khám phá chi tiết MVC Model và MapRoute

Bài tập 1: Tạo MCV Project Empty
o   Mở Visual Studio 2010 và tạo mới 1 Solution tên là Exercise02Soln đặt trong thư mục MVCWebsite
ü  Chuột phải vào Solution | Add | New Project
ü  Bạn chọn ASP.NET MVC 3 Web Application và đặt tên là MapRouteMVCApplication
ü  Tiếp theo bạn chọn Select a template: Empty, View Engine: ASPX. Bạn bỏ qua việc tạo mới unit test project
o   Sau khi tạo xong ta thấy cấu trúc project như sau:
ü  Không xó thư mục trong View (ngoại trừ thư mục Shared)
ü  Không có tập tin .cs trong Controller
ü  Không có tập tin .cs trong Models
o   Chuột phải vào Views | Add | New Folder tên là News:
o   Chọn Folder Views|New và chuột phải | Add | New Item
ü  Chọn Web | MVC 3 | MVC 3 View Page.
ü  Tên là Default.aspx
o   Mở trang Default.aspx
ü  ở chế độ Design
ü  nhập vào “Welcome to ASP.NET 4.0 MVC 3.0!”
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web bị lỗi như sau:
Bài tập 2:
o   Tiếp tục với project MapRouteMVCApplication
o   Bạn chọn thử mục Controller, chuột phải vào | Add | Controller


ü  Tên là NewsController
ü  Thay đổi Action Index thành Default

o   Mở Clobal.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  MapRoute mặc định:

ü  Thay đổi MapRoute

o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web như sau:
Bài tập 3:
o   Thêm mới 1 project đến Solution
ü  Chuột phải vào Solution | Add | New Project
ü  Bạn chọn ASP.NET MVC 3 Web Application và đặt tên là ViewMVCApplication
ü  Tiếp theo bạn chọn Select a template: Empty, View Engine: ASPX. Bạn bỏ qua việc tạo mới unit test project.
o   Chọn Thư mục Views trong project MapRouteMVCApplication
ü  Copy thư mục News đến thư mục Views của project ViewMVCApplication
o   Chọn Thư mục Controller trong project MapRouteMVCApplication
ü  Copy thư mục NewsController.cs đến thư mục Controller của project ViewMVCApplication
o   Chỉnh sửa tập tin NewsController.cs trong thư mục Controller của project ViewMVCApplication
ü  Thay đổi namespace MapRouteMVCApplication thành ViewMVCApplication.
o   Chuột phải vào Views | Add | New Folder tên là Sport:
o   Chọn Folder Views| Sport và chuột phải | Add | New Item
ü  Chọn Web | MVC 3 | MVC 3 View Page.
ü  Tên là Default.aspx
o   Mở trang Default.aspx
ü  ở chế độ Design
ü  nhập vào “Wellcome HotNews24h.com”

o   Bạn chuột phải vào DefaultMVCApplication và chọn “Set as StartUp Project”
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web bị lỗi như sau:
Bài tập 4:
o   Tiếp tục với project ViewMVCApplication
o   Bạn mở thư mục Controller và mở tập tin HomeController.cs
ü  Thay đổi Action Index thành Action Default như sau:

o   Bạn nhấn F5 và thấy “Wellcome to ASP.NET 4.0 MVC 3.0” trên trang web:
o   Trên thanh Address thêm đằng sau URL /Sport và kết quả như sau:
Bài tập 5:
o   Tiếp tục với project ViewMVCApplication
o   Mở trang Default.aspx  trong thư mục Views | News
ü  ở chế độ Design
ü  Thêm  hyper link <a href="/Sport">HotNews24h.com</a> vào trước “Welcome to ASP.NET 4.0 MVC 3.0!“

o   Mở trang Default.aspx  trong thư mục Views | Sport
ü  ở chế độ Design
ü  Thêm  hyper link <a href="/News">Vietnam News</a> vào trước “Wellcome HotNews24h.com “

o   Bạn nhấn F5 và thấy kết quả sau trên trang web:
o   Bạn nhấn click vào HotNews24h.com  kết quả sau trên trang web:
Bài tập 6:
o   Tiếp tục với project ViewMVCApplication
o   Mở Clobal.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  MapRoute mặc định:

ü  Thay đổi MapRoute
o   Bạn nhấn F5 và thấy kết quả sau trên trang web:
o   Bạn nhấn click vào Vietnam News  kết quả sau trên trang web:
Bài tập 7:
o   Tiếp tục với project ViewMVCApplication
o   Chọn Folder Views| News và chuột phải | Add | New Item
ü  Chọn Web | MVC 3 | MVC 3 View Page.
ü  Tên là Technology.aspx
o   Mở trang Technology.aspx
ü  ở chế độ Design
ü  nhập vào “Wellcome to technology Channel”
ü  Và thêm vào 2 hyper link như sau:
o   Chọn Controller và chuột phải | Add | Controller
ü  Tên là NewsController
ü  Thêm mới 1 Action tên technology như sau:
o   Mở Clobal.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  Thay đổi MapRoute như sau:
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web như sau:
o   Trên thanh Address ta thêm /Technology sau URL như sau và xuất hiện lỗi:
o   Trên thanh Address ta thêm News/Technology sau URL như sau và kết quả là:

Bài tập 8:
o   Thêm mới 1 project đến Solution
ü  Chuột phải vào Solution | Add | New Project
ü  Bạn chọn ASP.NET MVC 3 Web Application và đặt tên là ControllerMVCApplication
ü  Tiếp theo bạn chọn Select a template: Empty, View Engine: ASPX. Bạn bỏ qua việc tạo mới unit test project.
o   Chọn Thư mục Views trong project ViewMVCApplication
ü  Copy thư mục News và Sport đến thư mục Views của project ControllerMVCApplication
o   Chọn Thư mục Controller trong project ViewMVCApplication
ü  Copy thư mục NewsController.cs và SportController.cs đến thư mục Controller của project ControllerMVCApplication
o   Chỉnh sửa tập tin NewsController.cs và SportController.cs trong thư mục Controller của project ControllerMVCApplication
ü  Thay đổi namespace ViewMVCApplication thành ControllerMVCApplication.
o   Mở Clobal.asax.cs bạn sẽ thấy:
ü  Thay đổi MapRoute như sau:
o   Bạn nhấn F5 và thấy trang web như sau:
o   Trên thanh Address ta thêm /Technology sau URL như sau và kết quả là:


o   Trên thanh Address ta thêm News/Technology sau URL như sau và kết quả là (Bạn thử tìm hiểu xem tại sao lỗi nhé):


0 comments:

Post a Comment