Thursday, February 2, 2012

Lesson 02-ASP.NET PAGE AND BASIC OF CONTROLS

Exercise2:  cách lấy 1 số Random ( random-number.aspx page)
Giao diện thiết kế như sau:

Khai báo hàm có giá trị trả về kiểu int với tên : GetRandomNumber nhận vào tham số là maxNumber random từ 0 đến maxNumber
int GetRamDomNumber(int number)
    {
        Random random = new Random();
        return random.Next(0, number);
    }

Trong sự kiên của button gọi đến GetRamDomNumber sau đó gán cho literalRandomNumber
protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        literalRandomNumber.Text =           Convert.ToString(GetRamDomNumber(Convert.ToInt32(txtNumber.Text)));
    }


Exercise3:cách khai báo code javascript trong thuộc tính OnClientClick (on-client-click.aspx)
Giao diện thiết kế như sau:

Button Client Click:
Khai báo javascript: alert('Hello');return false; trong thuộc tính của button btnClientClick trên design view
Button Confirm Click:
Khai báo javascript: confirm('Are you sure delete ?');
trong thuộc tính của button btnClientClick trên design view

Exercise4: Cách khai báo code JavaScript trong thuộc tính click của Attribute collection(on-attribute-click.aspx)
Giao diện thiết kế như sau:
Button Client Click:
Bật qua chế độ Source view
Khai báo chuỗi javascript: alert('Hello'); return false;
<head runat="server">
    <title></title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
        function javaScript() {
            alert('Hello'); return false;           
        }
    </script>
</head>

Sau đó thêm vào thuộc tính OnClientClick của btnClientClick
        <asp:Button ID="btnClientClick" runat="server" Text="Client Click" OnClientClick="javaScript();"/>

Button Attribute Click:
Chuyển qua view code:
Khai báo chuỗi javascript: confirm('Are you sure delete ?');

Sau đó thêm vào thuộc tính attribute của btnAttributeClick
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string javaScript = "confirm('Are you sure delete ?');";
        btnAttributeClick.Attributes.Add("onclick", javaScript);
    }

Exercise5:cách sử dụng PreviousPage và PostBackUrl(result.aspx)
Cho phép người sử dụng chỉ ra keyword của trang trước và click search

Thiết kế trang basic-search.aspx và advanced-search.aspx như sau:

Khai báo thuộc tính PostBackUrl của btnSearch truy cập đến result.aspx
Trở lại trang result.aspx
Trong sự kiện Page_Load Khai báo code để lấy giá trị từ TextBox của basic-search.aspx or advanced-search.aspx sau đó trình diễn giá trị lên txtKeyword vàliteralKeyword
View code:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Page page = this.PreviousPage;
        if (page!=null)
        {
            TextBox textBox = (TextBox)page.FindControl("txtKeyword");
            txtKeyword.Text = textBox.Text;
            literalKeyword.Text = textBox.Text;
        }
    }

Exercise 9: cách giới hạn login >3
Khai báo method IsEqual nhận vào 2 giá trị và trả ra true nếu chúng = nhau,ngược lại trả ra false

bool IsEqual(string value1,string value2)
{
        bool isEqual = false;
        if (value1.Equals(value2))
        {
            isEqual=true;
        }
        return isEqual;
}
Gọi method trên trong sự kiện click của nút OK
protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (IsEqual(literalValue.Text, txtValue.Text))
        {
            literalResult.Text = "They are equals";
        }
        else
        {
            literalResult.Text = "They are not equals";
        }
    }

0 comments:

Post a Comment