Thursday, March 1, 2012

Article 1: Integrated Secure Socket Layer (SSL) to website


I. Gii thiu
Giao thc Secure Socket Layer (SSL) được phát trin bi Netscape, ngày nay giao thc Secure Socket Layer (SSL) đã được s dng rng rãi trên h thng mng nhm mc đích xác thc và mã hoá thông tin gia client và server. C th SSL được s dng đ mã hóa cho tt cà các protocol hot đng ti lp Application như: HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP…
Cơ chế mã hóa ca SSL:
1. Client phát sinh 1 Session Key ngu nhiên khi truy cp đến Server
2. Client yêu cu Server gi Certificate (gm Public Key ca Server)
3. Client kim tra tính hp l ca Certificate
4. Nếu Certificate ca Server hp l, Client mã hóa Session Key bng Public Key ca Server
5. Client gi Session Key đã mã hóa cho Server
6. Server gii mã Session Key đã được mã hóa bng Private Key
7. Các thông tin trao đi gia server và client s được mã hóa và gii mã bng Session Key
Hin nay, khi public mt web site lên internet, đ áp dng cơ chế mã hóaSSL chúng ta phi thuê SSL Certificate cho Web Server t các t chc cung cp Digital Certificate như: Verisign, CyberTrust, EnTrust…
Mc đích ca bài lab là hướng dn cách cu hình Secure Web Server s dng SSL Certificate ca VeriSign.com
Bài lab bao gm các bước:
1. To file Request Certificate
2. Xin SSL Certificate t VeriSign.com
3. Cu hình Trusted Root Certification Authority
4. Import SSL Certificate cho Web Server
5. Kim tra kết qu
II. Chun b
- Máy Windows Server 2003
- Cài đt dch v Internet Information Services (IIS)
- Hosting Web Site vi ni dung bt kỳ, truy cp vi đa ch http://www.MSOpenLab.com
III. Thc hin
1. To Request Certificate
- Logon Administrator, m Internet Information Services (IIS) Manager, Expand  Web Site, chut phi Default Web Site, chn Properties
- Hp thoi Default Web Site Properties, qua tab Directory Security, chn Server Certificate
- Hp thoi Welcome to the Web Server Certificate Wizard, chn Next
- Hp thoi Server Certificate, chn Create anew certificate, chn Next
-Trong hp thoi Delayed or Immediate Request, chn Prepare the request now, but send it later, chn Next
- Hp thoi Name and Security Settings, chn Next
-Trong hp thoi Organization Information, nhp thông tin như hình bên dưới, chn Next
-Trong hp thoi Your Site’s Common Name, nhp www.hungvu.come.vn vào ô Common name, chn Next(chu y :khong duoc nhap  dau “:” va ki tu dac biet)
-Hp thoi Geographical Information, nhp thông tin như hình bên dưới, chn Next
-Hp thoi Certificate Request File Name, đ mc đnh đường dn(phan vung cua HDH) F:\certreg.txt, chn Next
-Hp thoi Request File Summary, chn Next, chn Finish
- Trong hp thoi Default Web Site Properties, chn OK, tt tt c ca s.
2. Xin SSL Certificate t VeriSign.com
- M Windows Explorer, copy ni dng ca file F:\certreq.txt
- M Internet Explorer, truy cp đa ch http://www.verisign.com, chn Free SSL Trial
- Trong ca s Free SSL Trial Certificate, nhp đy đ thông tin (*: thông tin bt buc), chn Continue
- Ca s Welcome, chn Continue
-Ca s tiếp theo, nhp đy đ thông tin vào phn Technical Contact, chn Continue
-Trong ô Select Server Platform, chn Microsoft. Trong ô Select Version, chn IIS 6.0. Dán ni dung file certreq.txt vào ô Paste Certificate Signing Request (CSR), optained from your server
- Trong ca s CRS Information, nhp hunh123 vào ô Challenge Phrase và Re-enter Challenge Phrase. Nhp câu hi bt kỳ vào ô Reminder Question, chn Continue
- Trong ca s Order summary & acceptance, chn Accept

-Kim tra: xin SSL Certificate thành công
3. Cu hình Trusted Root Certification Authority
- Đăng nhp vào hp mail, kim tra nhn được e-mail t Support@verisign.com, chn vo link như trong hình bên dưới.
- Trong trang web ca verisign, chn VeriSign CA Certificates
- Ca s tiếp theo, kéo thanh trượt xung dưới, chn Secure Site Trial Root CA Certificate
- Trong ca s Root CA Certificate, chn Select All, copy tt c ni dung
-Dán ni dung vào Notepad và save li vi tên ca.cer
-M Internet Explorer, vào Tools, chn Internet Options, qua tab Content, chn Certificates
- Trong hp thoi Certificates, chn Import
- Hp thoi Welcome to the Certificate Import Wizard, chn Next
- Hp thoi File to Import, chn Browse, trõ đường dn đến ca.cer, chn Next
 no image
-Hp thoi Certificate Store, chn Automatically select the certificate store based on the type of certificate, chn Next, chn Finish

- Hp thoi Security Warning, chn Yes
4. Import SSL Certificate cho Web Server
- Đăng nhp vào hp mail, m e-mail ca support@verisign.com, copy phn BEGIN CERTIFICATE … như trong hình bên dưới
-Dán ni dung vào Notepad, save li vi tên cert.txt
-M Internet Information Services (IIS) Manager, chut phi Default Web Site chn Properties
- Trong ca s Default Web Site Properties, qua tab Directory Security, chn Server Certificate
-Hp thoi Welcome, chn Next
no image
- Hp thoi Pending Certificate Request, chn Process the pending request and install the certificate, chn Next
- Hp thoi Process a Pending Request, chn Browse, trõ đường dn đến cert.txt
-Hp thoi SSL Port, gi mc đnh port 443, chn Next 2 ln, chn Finish
- Trong hp thoi Default Web Site Properties, chn View Certificate
-Kim tra Certificate được cp bi Verisign
5. Kim tra kết qu
-M Internet Explorer, truy cp https://www.hungvu.come.vn/, kim tra truy cp thành công.

2 comments:

  1. Great work! That is the type of information that are
    supposed to be shared around the internet. Disgrace on Google for not positioning this submit higher!

    Come on over and consult with my website . Thank you =)

    Feel free to surf to my blog post - digital camera advice

    ReplyDelete