Thursday, March 1, 2012

Integrated Paypal


1.Nhập địa chỉ: https://www.sandbox.paypal.com/
2.Click Sign Up Now
Điền đầy đủ thông tin
 Tiếp tục click button agree and sunmit:
Mở hộp mail để kích hoạt link  :
Bước đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản chính tiếp tục bước 3
3.Tạo tài khoản cho Seller và Buyer
a.Buyer:
Menu home:
Task : Test Account
Click link: Create a preconfigured buyer or seller account.
Check radio :
 Buyer (Use to represent your customer's experience)
Click Create Account
Click Disabled to enable account
4.Seller
Menu home:
Task : Test Account
Click link: Create a preconfigured buyer or seller account.
Check radio : Seller (Use to represent yourself as the merchant)
Click Create Account

Click Disabled to enable account

You can test account by click View detail
Seller:

Buyer:
 Thêm đoạn code này trong file web.config
<appSettings>
      <add key="SecurityKey" value="A N H"/>
<appSettings>


1 comment: