Thursday, March 1, 2012

Demo integrated Paypal To Website


After Finish Add to cart, go to your cart and fill full information: 


Click nút Xác nhận đặt hàng
Tự động chuyển đến trang login tài khoản buyer
Click login:
Nếu bạn đồng ý mua nhấn Pay Now
Không đồng ý nhấn Cancel and return to quoc hung do's Test Store.

Sau khi Pay Now đi đến :
Bạn click : Return to quoc hung do’s Test Store để trở về web của bạn

0 comments:

Post a Comment