Monday, March 5, 2012

Module 5: Linq to SharePoint 2010


Ø Sử dụng Linq để truy vấn (hiển thị) dữ liệu từ Sharepoint List .
Ø Lưu ý: Câu truy vấn Linq sẽ được biên dịch thành câu truy vấn Caml trước khi chuyển thành câu lệnh truy vấn SQL.
B1: Trước khi bắt đầu cần tạo Class trung gian hỗ trợ viết câu truy vấn Linq. Sử dụng tool SPMetal.exe tại thư mục 14\bin :
ü Mở cmd-window (run -> cmd) chạy các lệnh sau:
o Cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\bin rồi Enter sau đó bạn copy đoạn lệnh này và sửa lại các thông số được tô màu dưới đây
SPMetal.exe /web:http://SiteUrl /code:C:\YourEntityFile.cs
ü Sau khi xong mở ổ đĩa C hoặc nơi nào bạn chọn output file class và kiểm tra file đã được tạo.
B2: Tạo webpart sharepoint sử dụng Linq
ü Tạo mới 1 project
ü Import class đã tạo ở trên vào project (Right click Project -> Add -> Existing Item)
      
B3: Viết webpart demo
ü Add new webpart đặt tên HelloLinq (template Visual Webpart)
ü Add reference Microsoft.SharePoint.Linq (Right click References -> add Reference)
     
ü Trong code using DLL:
     
B4: Truy vấn dữ liệu sharepoint list dùng Linq
B5: Build & Result
ü Dữ liệu:
ü Kết quả:
Nguồn từ Tobias Zimmergren

 Người viết: Trương Đức Lâm.

0 comments:

Post a Comment