Monday, March 5, 2012

Part 2: Create Custom List Definition Using Visual Studio 2010


 1.       Mở VS 2010 chọn File | New Project | Visual C# | SharePoint | 2010 | List Definition đặt tên QuocHungListDefinition
2.       Hộp thoại SharePoint Customization xuất hiện chọn radio Deploy as a farm solution (không chọn Deploy as a sandboxed solution vì không hỗ trợ) và chọn Next
3.       Trong  hộp thoại  Display name: QuocHungListDefinition, type of the list: Custom List và nhấn Finish
4.       Giao diện như sau: bạn thấy DisplayName trong file Elements.xml là QuocHungListDefinition mà trong project của solution tên list là ListDefinition1
5.       Bạn đổi tên lại từ ListDefinition1 thành QuocHungListDefinition cho giống trong tập tin XML
6.       Expand QuocHungListDefinition chọn ListInstance1 và đổi thành QuocHungListDefinitionInstance
7.       Mở tập tin Elements.xml của QuocHungListDefinition như hình thấy có thuộc tính Type,Description
8.       Bạn đổi lại Type từ 10000 thành 10010, Description từ My List Definition thành Quoc Hung List Definition
9.       Expand QuocHungListDefinitionInstance mở tập tin Elements.xml của QuocHungListDefinitionInstance thấy Title, TemplateType, Url, và Description như sau
10.   Sửa lại các thuộc tính như sau
a.       Title từ QuocHungList Definition – QuocHungListDefinitionInstance thành QuocHungListDefinitionInstance
b.      TemplateType từ 10000 thành 10010
c.       Url từ Lists/ QuocHungList Definition – QuocHungListDefinitionInstance thành Lists/QuocHungListDefinitionInstance
d.      Description từ My List Definition thành Quoc Hung List Definition
11.   Mở tập tin Schema.xml
a.       Tìm thẻ <Fields></Fields>
b.      Viết đoạn code này trong thẻ <Fields></Fields> gồm có TextField và ChoiceField (chú ý: ID bạn chọn menu tool | Create GuidID nếu không có bạn tự nhập theo định dạng trong code nhé)
c.       Tìm thẻ <ViewFields></ ViewFields > và code trong thẻ này
d.      Viết code trong thẻ như sau với Name trùng với các field đã tạo ở trong cặp thẻ <Fields>
12.   Deploy ứng dụng
a.       Click phải lên project | chon Deploy
b.      Mở Site application và thấy QuocHungListDefinitionInstance xuất hiện trong danh mục List
c.       Chọn List QuocHungListDefinitionInstance và chọn Add New Item bạn sẽ không thấy 2 Field được tạo trong List như đã định nghĩa trong Schema.xml
d.      Lý do râtr đơn giản, bạn vào lại Schema.xml tìm thẻ mở <MetaData> ngay dưới thẻ mở<MetaData> và trước thẻ mở <Fields> như hình sau
e.      Bạn xoá các thẻ ContentTypes
f.        Deploy Project và có hôp thoại xuất hiện và chọn nút Resolve Automatically
g.       Refesh site và chọn Add New Item và xuất hiện lỗi như sau (có thể có)
h.      Mở web.config của application và sửa như sau mode=”On” thành mode =”Off”
i.         Refesh site và chọn Add New Item và xuất hiện 2 Field như sau
j.        Bạn nhập dữ liệu và item được lưu bình thường

 Chúc các bạn thành công nhé!!!

0 comments:

Post a Comment