Wednesday, February 29, 2012

Article 1: Creating Calculated Column Formulas Using Excel


Chào các bạn, Field Calculated trong sharepoint có nhiều ưu điểm về tính toán cho ra kết quả từ những giá trị khác, cũng giống như Excel các bạn hoàn toàn có thể dung công thức của Excel để tính toán và copy vào Formula của Field Calculated và đổi lại tên Field cho phù hợp.  /
 Hello everyone, Calculated Field in Sharepoint has many advantages for the results calculated from other values, like Excel you can fully use of Excel formulas to calculate and copy of the Formula Calculated Field and renamed Field to match
Sau đây là 1 ví dụ điển hình: Nếu Quantity < 10 thì lấy 100% và ngược lại lấy 80% sau đó có kết quả nhân với Quantity và Price. Như thế với Excel thì quá dễ, dưới đây là công thức mô tả sau khi đã tính toán từ Excel copy vào đây. /
Here's an example: If Quantity <10 then take 100% and if not take 80%, then get result the Quantity * Price. How to Excel is easy, here is the formula described after calculation from Excel copy here
Step 1: Mở Excel và thiết kế như sau / Open Excel and design as follows:
Step 2: Xây dựng công thức với hàm if / Build formula with IF function:
Step 3: Công thức như sau / formula as follows:
Step 4: Kết quả như sau và kéo chuột cho ô bên dưới được áp dụng công thức / Result as follows and drag mouse cell below to formula applied:
Step 5: Kết quả như sau / Result as follows:
Step 6: Mở Sharepoint web application của bạn và tạo mới list tên CalculatedColumnsDemo (tuỳ ý) / Open your Sharepoint web application and create a new list CalculatedColumnsDemo (optional)
ü  Tạo mới Field: Quantity, kiểu dữ liệu là Number / Create a new Field:  Quantity, Data Type is Number
ü  Tạo mới Field: Price , kiểu dữ liệu là Number/ Create a new Field:  Price, Data Type is Number
ü  Tạo mới Field: Amount, kiểu dữ liệu là Calculated / Create a new Field:  Amount, Data Type is Calculated
ü  Bạn copy công thức từ Excel và paste vào formular của field Amount “=IF(A2<10,100%,80%)*A2*B2” và thay đổi tên Field cho phù hợp “=IF(Quantity<10,100%,80%)*Quantity*Price” / You copy a formula from Excel and paste into Formula  of the field  Amount “=IF(A2<10,100%,80%)*A2*B2” and change name  of Field appropriate “=IF(Quantity<10,100%,80%)*Quantity*Price
Step 7: Bạn thử nhập mới 1 vài dữ liệu và kết quả như sau / You try a few new input data and results are as follows

0 comments:

Post a Comment