Wednesday, February 29, 2012

Article 2: How to move content database in sharepoint


1.      Backup database trong sql server thành wss_content_8800.bak trên server A
2.      Restore database wss_content_8800.bak trên server B
3.      Tạo web app với port 80
4.      Remove content  database của port 80 và add content database wss_content_8800.bak vào web app trên cùng port 80 với tiện tích stsadm
Demo
            
a.       Mở cmd và gõ cd C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\12\BIN, tại đây bạn tiến hành remove và add content database
b.      Remove content database - gõ vào dòng lệnh sau: stsadm.exe -o deletecontentdb -url http://quochung-pc:1000 -databasename WSS_Content_80 -databaseserver QUOCHUNG-PC\SharePoint
                                                              i.      http://quochung-pc:1000: web app chứa content database
                                                            ii.      WSS_Content_80: tên content database (tên database trong sql)
                                                          iii.      QUOCHUNG-PC\SharePoint: instance chứa database WSS_Content_80 (tên server name của sql)
c.       Add content database - gõ vào dòng lệnh sau: stsadm.exe -o addcontentdb -url http://quochung-pc:1000 -databasename WSS_Content_8800 -databaseserver QUOCHUNG-PC\SharePoint
                                                              i.      http://quochung-pc:1000: web app sẽ content database
                                                            ii.      WSS_Content_8800: tên content database (tên file WSS_Content_8800.bak)
                                                          iii.      QUOCHUNG-PC\SharePoint: instance sẽ add content database vào (tên server name của sql)
d.      Sau khi bạn hoàn tất (completed !), gõ câu lệnh sau để reset iis: iisreset
e.       Link nguồn:
5.       Sau khi restore bạn truy cập vào web app với administrator (thường thì bị lỗi) cách khắc phục như sau:
6.       Lỗi với administrator
         
             
7.       Đăng nhập vào central admin
8.       Thứ nhất vào mục Policy for Web application
         
             
9.       Chọn Add Users
             
10.      Chọn next
11.      Tiếp tục chọn như sau
              
12.    Sau khi hoàn tất Kết quả
              
13.       Đăng nhập vào web application
        
 Backup from sharepoint 2010 to sharepoint 2010 is similar

0 comments:

Post a Comment