Wednesday, February 29, 2012

Article 2 : Add Sharepoint View to webpart page


Trong bài viết này bạn có thể đưa ra 1 giải pháp cho việc hiển thị view được chỉ định trên webpart. / In this article you can offer a solution to display the selected view on webpart.
Step 1: Tạo mới Webpart page tên WebPartToSharepointView.aspx / Create new Web Part page name WebPartToSharepointView.aspx
Step 2: Đi đến Task List và nhập mới dữ liệu trên view All Tasks (mặc định). / Go to the Task List and enter new data on the All Tasks view (default)
Step 3: Tạo mới View tên View1 và Filter Title với giá trị là View1. / Create new View name View1 and Filter Title with value is View1
Step 4: Tạo mới View tiếp theo tên View2 và Filter Title với giá trị là View2./  Create new View name View2 and Filter Title with value is View2
Step 5: Tạo mới View tiếp theo tên View3 và Filter Title với giá trị là View3./  Create new View name View3  and Filter Title with value is View3
Step 6: Quay về WebPart page và add new webpart trong Categories chọn Lists and Libraries | Tasks sau đó click Add./ Go back to WebPart page and  add new webpart, in Categories choose Lists and Libraries | Tasks then click Add
Step 7: Edit Webpart
Step 8: Thay đổi Title từ Task thành View1 và chọn View1 từ DropDownList “Select View”. / Change Title from Task to View1 and select View1 from DropDownList “Select View”
Step 9: Kết quả như sau. / Result as follows
Step 10: Tiếp tục add new webpart ./ Continue add new webpart
Step 11: Thay đổi Title thành View2 và chọn View2 từ DropDownList “Select View”./ Continue c hange Title from Task to View2 and select View2 from DropDownList “Select View”
Step 12: Tiếp tục add new webpart tới Tasks List và thay đổi Title thành View3  và chọn View3 từ DropDownList “Select View”. / Continue change Title from Task to View3 and select View3 from DropDownList “Select View”


Step 13: Kết quả như sau. / Result as follows
Step 14: Save và Exit, bạn thấy được 3 view khác nhau được add lên webpart page./ Save and Exit, you see 3 diffirent views added to webpart page

0 comments:

Post a Comment