Friday, March 2, 2012

Article 1: How to code C-Sharp on infopath form 2010


1/Thiết kế form infopath 2010
-       Khởi động infopath designer 2010
-       Tại Tab File, chọn New, bên dưới Popular Form Templates (hình 1) chọn  Blank Form (InfoPath Filler). Sau khi tạo xong sẽ hiển thị như (hình 2)
Hình 1 : Thiết kế Form Templates
Hình 2: Form thiết kế 
-       Tại Tab File, chọn Save.
2/ Trước khi bạn bắt đầu coding bạn nên thay đổi ngôn ngữ cho phù hợp với bài hướng dẫn này:
-       Tại Tab Developer, chọn Language
-       Bên dưới Programming Language, chọn dropdown list thay đổi giá trị từ Visual Basic sang C# (hình 3)
-       Chọn OK
Hình 3 : Thay đổi ngôn ngữ code
3/ Thêm nút nhấn và coding
-       Để thêm Button vào form template,tại tab Home, chọn Button (hình 4)
Hình 4: Chọn Button
-       Click phải Button, chọn Button Properties
-       Tại hộp thoại Button Properties, thay đổi Label field thành Alert
-       Sửa ID field : AlertID
-       Click chọn Edit Form Code (hình 5)
Hình 5: Code Editor
-       Sự kiện  AlertID_Clicked thêm đoạn code Hello World!!:
o    MessageBox.Show("Hello World!");
4/ Build và preview form template:
-       Từ tab menu Build, chọn Build
-       Trong màn hình thiết kế form template, tại tab Home, bạn chọn Preview (hay nhấn phím F5), kết quả như hình 6
Hình 6: Màn hình form template
-       Click chọn Alert kết quả như hình 7.
Hình 7: Hiển thị hộp thoại Hello World

 Author: Lê Trung Tín

2 comments:

  1. Nice blog about infopath form....
    http://www.shareesblog.com/?cat=15

    ReplyDelete
  2. http://www.slideshare.net/nhatthai1969/infopath-2010

    ReplyDelete