Friday, March 2, 2012

Article 8: Remove the Quick Launch


Khi làm việc với Masterpages để remove the Quick Launch các bạn làm theo các bước sau:
B1: Start Sharepoint Designer 2010
B2: Chọn Master Pages  Chọn V4.master (File Master Pages cần edit)
B3: Copy đoạn code bên dưới vào phía trên chữ </head>
<style type="text/css">
/*–Hide Quick Launch –*/
#s4-leftpanel{
display:none
}
.s4-ca{
margin-left:0px
}
</style>
Kết quả hiển thị:
Chúc các bạn thành công


Author: Lê Trung Tín

0 comments:

Post a Comment