Friday, March 2, 2012

Article 9: Delete site or subsite


Bạn đang cố gắng xóa một subsite có nhiều subsite trong đó và bạn nhận câu thông báo lỗi : “Error deleting Web site /sites/TestEnvironment/YourSite/. You can’t delete a site that has subsites.” 
Có thể cách của bạn đang làm:
Step 1: Site Actions à  Site Settings
Step 2: Click Sites and workspaces
Step 3:Delete This Site  Delete button

Xuất hiện lỗi : Error deleting Web site “/sites/TestEnvironment/YourSite. You can’t delete a site that has subsites
Bạn có thể thử xóa lại theo cách sau đây:
Di chuyển đến site cha của site muốn delete (trường hợp mình muốn xóa site Job Definitions )
Step 1: Chọn Site Actions à Site Settings
Step 2: Tại tab Site Administrationà chọn Content and Structure
Step 3: Cột bên trái chọn site muốn xóa 
Step 4: Từ Menu Actions  Chọn Delete
Step 5: Câu thông báo trước khi xóa “All subsites in this site will also be permanently lost. Do you want to continue?”, chọn OK
Chúc các bạn thành công


Author: Lê Trung Tín

0 comments:

Post a Comment